จังหวัดภาคใต้มีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

February 19, 2015 admin No comments

ภาคใต้ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ทางใต้ของประเทศไทย ด้านบนติดกับภาคตะวันตก

ภาคใต้นั้นมีจังหวัดอยู่ทั้งสิ้น 14 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดกระบี่
2.จังหวัดชุมพร
3.จังหวัดตรัง
4.จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.จังหวัดนราธิวาส
6.จังหวัดปัตตานี
7.จังหวัดพังงา
8.จังหวัดพัทลุง
9.จังหวัดภูเก็ต
10.จังหวัดระนอง
11.จังหวัดสตูล
12.จังหวัดสงขลา
13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14.จังหวัดยะลา

ภาคใต้ของไทยมีรูปสัณฐานเป็นรูปแหลมยาว ไล่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมด 70,715 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ประชากรทั้งหมด 9 ล้านคน ใช้ภาษาใต้และภาษายาวีเป็นภาษาหลัก จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดที่เล็กที่สุดคือจังหวัดภูเก็ต จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีประชากร 1.5 ล้านคน ในขณะที่จังหวัดระนองมีประชากรน้อยที่สุด จำนวน 182,000 คนเท่านั้น

ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีเทือกเขาที่สำคัญได้แก่ เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต เทือกเขานครศรีธรรมราช โดยมีเทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับมาเลเซีย เทือกเขาในภาคใต้มีความยาวทั้งสั้น 1,000 กิโลเมตร

แม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำกระบุรี แม่น้ำหลังสวน แม่น้ำตะกั่วป่า แม่น้ำท่าทอง แม่น้ำพุมดวง แม่น้ำตาปี แม่น้ำปากพนัง แม่น้ำตรัง แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปัตตานี และ แม่น้ำโก-ลก

ชายหาดฝั่งอ่าวไทยเกิดจากการยกตัวสูง มีที่ราบชายฝั่งทะเลยาว เรียบ กว้าง และน้ำตื้น ทะเลอันดามันมีชายฝั่งยุบต่ำลง มีที่ราบน้อย ชายหาดเว้าแหว่ง เป็นโขดหิน มีหน้าผาสูงชัน

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image