การศึกษา

การไปศึกษาต่อต่างประเทศให้อะไรแก่คุณบ้าง

October 28, 2020 clonedbabies No comments

การไปศึกษาต่อต่างประเทศให้อะไรแก่คุณบ้าง ข้อดีของการศึกษาต่อต่างประเทศมีมากมาย การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิต หลายคนเลือกที่จะศึกษาในประเทศ แต่ก็มีคนไทยอีกไม่น้อยที่มีความใฝ่ฝันที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ และในกลุ่มคนเหล่านั้นก็มีไม่น้อยที่รู้สึกลังเลว่าจะไปเรียนต่างประเทศดีหรือไม่ การไปเรียนต่างประเทศมีข้อดีเพียงแค่เรื่องการฝึกภาษาเท่านั้นจริงหรือ หรือมีประโยชน์อย่างอื่นอีก ลองมาดูกัน สิ่งที่ได้แน่นอนหากคุณตั้งใจไปเพื่อศึกษาอย่างจริงจังก็คือ ได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของต่างประเทศซึ่งต่างจากประเทศไทย รวมถึงวิธีเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เช่น การศึกษาไทยมีรูปแบบการเรียนรู้โดยการป้อนความรู้จากอาจารย์ แต่ต่างประเทศเรียนรู้ตรรกะ วิธีคิด การถกเถียงด้วยเหตุผล สิ่งเหล่านี้ช่วยเสริมมุมมอง ทัศนคติ และวิธีแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล ทั้งนี้ จะต้องเลือกสถาบันการศึกษาที่ดีด้วย การออกจากครอบครัวคนไทย ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ช่วยให้มีพัฒนาการในการใช้ชีวิตที่โตขึ้นแบบก้าวกระโดด ครอบครัวที่เลี้ยงลูกอย่างประคบประหงม จึงนิยมส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเพื่อฝึกให้ลูกโตและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ได้ฝึกภาษากับเจ้าของภาษาในชีวิตประจำวัน ทำให้มีการพัฒนา เรียนรู้ได้เร็วขึ้น ก้าวข้ามความกลัวตามอัธยาศัยพื้นฐานของคนไทย เพราะต้องพยายามสื่อสารเพื่อการเอาตัวรอดอย่างรวดเร็ว ได้เปิดโลกทัศน์ในสังคมที่แตกต่างทั้งด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ความคิด รวมถึงมีสัมพันธ์ใหม่ๆ กับคนต่างชาติ ที่มีโอกาสต่อยอดในอนาคต หากเลือกสถาบันการศึกษาในระดับที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ หรือทั่วโลกยอมรับ ย่อมสร้างโอกาสดีๆ ในการเข้าทำงานมากขึ้น การไปเรียนต่อต่างประเทศ ช่วยเปิดโลกใหม่ๆ ที่อาจไม่ใช่เฉพาะวัฒนธรรมของประเทศที่ไปอยู่แต่ได้สร้างโอกาสใหม่ๆ กับเพื่อนต่างชาติ อีกทั้งโอกาสในการทัศนศึกษา ท่องเที่ยวที่สามารถทำได้ในช่วงปิดเทอม เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนทัศนคติมองคน มองงาน อย่างเห็นคุณค่าที่แท้จริง ทำให้เห็นคุณค่าของการหา การใช้จ่าย เพราะต้องทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย และงานเสริมมักเป็นงานประเภทที่สังคมไทยมองว่าต่ำต้อย เช่น งานล้างจาน เสริฟอาหาร การได้ลงมือทำจึงสร้างความต่างในใจให้เปลี่ยนไป การอยู่ห่างจากครอบครัว ต้องคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง ทำให้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นและมีโอกาสเปลี่ยนเส้นทางชีวิตอย่างที่ต้องการอย่างแท้จริงได้ คู่แข่งในสังคมที่รวมคนที่ต่างต้องการพัฒนาตัวเอง จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพราะมนุษย์มีสัญชาตญาณการแข่งขันอยู่ในตัว โดยไม่ต้องมีสังคมคุ้นเคยมาเกี่ยวข้อง ปลูกฝังความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ ที่ไม่รู้ด้วยตัวเอง ทำให้เป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจในเรื่องที่ควรจะเป็น ข้อดีของการไปศึกษาต่อต่างประเทศนั้น มีมากมาย แต่ก็ควรตระหนักความจริงที่ว่า ไม่ว่าสังคมใดก็มีสิ่งดี และไม่ดีอยู่คู่กัน สำคัญที่เรารู้จักเลือกใส่ตัวนั่นเอง ที่มา GentStudyAbroad – ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ             Read more →

เตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS)

February 6, 2020 admin No comments

เตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS) IELTS เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานที่พัฒนาโดยความร่วมมือกันระหว่าง the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) บริติช เคานซิล และ IDP: IELTS Australia IELTS ใช้ระดับทักษะทางภาษาอังกฤษในด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ ข้อสอบจะใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ชม. 45 นาที โดยแบ่งเป็น 4 หมวด ดังนี้ ทักษะการฟัง เพื่อนๆจะได้ฟังเทปบทพูดบทสนทนา ที่มีความหลากหลายของสำเนียงและการออกเสียง แล้วตอบคำถาม โดยจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียว และมีเวลาให้ในการอ่านและคำถาม ใช้เวลาในการสอบทักษะนี้ประมาณ  30 นาที ทักษะการอ่าน มีบทความมาให้อ่านและตอบคำถามทั้งหมด 3 เรื่อง ซึ่งเนื้อหาที่ใช้ในการสอบจะเป็นลักษณะการอ่านเชิงวิชาการ Academic Reading โดยเนื้อหาที่ใช้ในการสอบจะไม่เฉพาะเจาะจงทางด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านใดเป็นพิเศษ ใช้เวลาในการสอบทักษะนี้ประมาณ  60 นาที ลักษณะข้อสอบทั้งด้านการฟังและการอ่านนี้ จะหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น multiple choices, เติมคำ, จับคู่, เลือกข้อถูกผิด   ทักษะการเขียนเชิงวิชาการ Academic Writing จะมี 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกเขียนอธิบาย graph, ตาราง หรือ diagram ที่กำหนด ความยาวประมาณ 150 คำ ส่วนที่สองเป็นการเขียนบรรยายหรือแสดงความเห็น อภิปราย หรือโต้แย้งจากหัวข้อที่กำหนดให้โดยกำหนดความยาวประมาณ 250 คำ .ใช้เวลาในการทำข้อสอบทั้งสองบทความนี้ 60 นาที ทักษะการพูด รูปแบบการทดสอบการพูดจะเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้สัมภาษณ์ที่โดยมากเป็น Native Speaker ผู้สมัครจะได้รับการประเมินในส่วนของการใช้ภาษาเพื่อตอบคำถามสั้นๆ หรือโต้ตอบกับผู้สัมภาษณ์ในหัวข้อที่กำหนด ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 15 นาที เพื่อนๆ สามารถดูรายละเอียดของ IELTS ได้ที่ http://www.ielts.org/   สำหรับรายละเอียดการสมัครและศูนย์สอบสามารถดูรายละเอียดที่ http://www.britishcouncil.org/th/thailand-exams-ielts-registration-fees.htm […] Read more →

4 เหตุผลที่บุตรหลานของคุณต้องการครูรับสอนพิเศษ

January 29, 2016 admin No comments

4 เหตุผลที่บุตรหลานของคุณต้องการครูรับสอนพิเศษ แม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคุณครูคนแรกของเด็กๆ แต่เมื่อเขาเติบโตขึ้น การเรียนและการแข่งขันในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ คือ การที่ได้เห็นลูกๆ ของตนเองประสบผลสำเร็จในการเรียน ได้เกรดสี่ทุกวิชา ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว ระดับการเรียนรู้ อัตราเร็วในการเรียนรู้ ความสนใจ รวมถึงความต้องการของเด็กๆ ก็มีความแตกต่างกัน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของเด็กแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน ผู้ปกครองส่วนมากก็จะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการหาครูรับสอนพิเศษ หรือสถาบันกวดวิชาต่างๆ เราจะมาดูกันว่า 4 เหตุผลสำคัญที่คุณต้องมองหาครูรับสอนพิเศษมีอะไรบ้าง พ่อแม่อาจจะไม่ใช่ครูที่ดีที่สุดเสมอไป ด้วยระยะเวลาที่ผ่านพ้นวัยเรียนมานาน รวมถึงความรู้ที่พัฒนาไปมาก ทำให้ผู้ปกครองหลายคนไม่สามารถสอนบุตรหลานของตนด้วยตัวเองได้ บางรายวิชาผู้ปกครองอาจจะไม่ถนัด หรือไม่มีทักษะในด้านนั้นๆ นอกจากนี้ปัญหาอีกอย่างที่พบได้บ่อย ก็คือเรื่องของอารมณ์ของผู้ปกครองที่มักหงุดหงิดเมื่อลูกๆ ไม่สามารถตอบคำถามหรือทำตามคำสั่งได้ การให้ครูรับสอนพิเศษที่มีทักษะในการสอนดี และมีทักษะทางอารมณ์ที่ดี ก็จะช่วยจัดการปัญหาเหล่านี้ได้โดยง่าย ครูรับสอนพิเศษช่วยเติมเต็มช่องว่าง บางครั้งการเรียนในห้องเรียน ครูผู้สอนอาจจะสอนอย่างรวดเร็ว หรือข้ามประเด็นสำคัญที่ควรต้องรู้ไป ทำให้เด็กๆไม่สามารถต่อจิ๊กซอว์ให้เป็นองค์ความรู้โดยรวมได้ การได้เรียนกับครูรับสอนพิเศษก็จะช่วยเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้น รวมถึงยังได้ใช้เวลากับเนื้อหาที่ยากๆ ได้มากขึ้นอีกด้วย เติมเต็มทักษะที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ บางครั้งลักษณะนิสัยหรือทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการ ต้องได้รับการปลูกฝังโดยครูผู้สอนในโรงเรียน เช่น นิสัยรักการอ่าน หรือการวิเคราะห์ แต่ด้วยความเร่งรีบและชั่วโมงเรียนที่แออัด อาจจะทำให้ครูในโรงเรียนไม่สามารถปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีบางประการได้ การได้ครูรับสอนพิเศษมาช่วยปลูกฝังทักษะที่จำเป็น ก็จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้ง่าย ลดความฟุ้งซ่าน เติมเต็มสมาธิ การเรียนในห้องเรียนที่แออัด เต็มไปด้วยเด็กนักเรียนกว่า 50 คน ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ลูกของคุณจะจดจ่อและมีสมาธิกับการเรียน แต่การเรียนกับครูรับสอนพิเศษ ที่มักสอนกลุ่มเล็กๆ หรืออาจจะสอนตัวต่อตัว ก็จะช่วยลดความฟุ้งซ่าน และเพิ่มสมาธิในการเรียน สุดท้ายเด็กๆ ก็จะสามารถเข้าใจเนื้อหาในหนังสือได้มากขึ้น ความฝันของพ่อแม่ทุกคน ก็คือ การเห็นลูกหลานของตนมีผลการเรียนที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเรียนรู้ของเด็กๆ ย่อมแตกต่างกัน หรือมีปัญหาที่แตกต่างกัน จึงทำให้การเรียนกับครูรับสอนพิเศษ สามารถช่วยแก้ปัญหาและเติมเต็มในสิ่งที่เด็กๆ ต้องการได้ Read more →

“6 วิธีอัพสมองเพิ่มความจำ” เคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้สมองไบรท์อยู่เสมอ

August 11, 2014 admin Comments Off on “6 วิธีอัพสมองเพิ่มความจำ” เคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้สมองไบรท์อยู่เสมอ

“6 วิธีอัพสมองเพิ่มความจำ” เคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้สมองไบรท์อยู่เสมอ สวัสดีครับเพื่อน วันนี้ผมก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆ สำหรับใครที่ต้องการจะอัพสมองให้ไบรท์อยู่เสมอ ก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วย 6 วิธีอัพสมองเพิ่มความจำ จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ Read more →

เทคนิคเรียนภาษาที่ 3 ด้วยตัวเอง

August 6, 2014 admin Comments Off on เทคนิคเรียนภาษาที่ 3 ด้วยตัวเอง

เทคนิคเรียนภาษาที่ 3 ด้วยตัวเอง เรียนเอง เก่งเองเทคนิคเรียนภาษาที่ 3 ด้วยตัวเองใน แบบเด็กลูกครึ่ง ของ 2 หนุ่ม แอนดรูว์ นักร้องวง Evo nine และ นิค นิคโค้ พิธีกรรายการสตรอเบอร์รีครับเค้ก ทั้งคู่มีวิธีการที่น่าสนใจมากๆ เลยอยากนำมาเสนอให้น้องๆ ที่สนใจฝึกภาษาด้วยตัวเอง ได้ลองเป็นอีกหนึ่งแนวทางกันค่ะ งั้นวันนี้เราไปติดตามเทคนิคพวกเขากันเลย… Read more →

10 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุดเจ๋งจากทั่วโลก

August 6, 2014 admin Comments Off on 10 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุดเจ๋งจากทั่วโลก

10 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุดเจ๋งจากทั่วโลก นี่คือ 10 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุดเจ๋งจากทั่วโลก ที่ มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มาอย่างยาวนาน อีกทั้งห้องสมุดแต่ละที่นั้นยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สถาปัตยกรรมโดดเด่น บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของประเทศหรือเมืองนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี .. เมื่อเวลาเรียน ห้องสมุด คือสถานที่แห่งแรกที่เรานั้นจะไประดมสมองกัน หาข้อมูลความรู้ต่างๆ แต่ในปัจจุบันกลับมีน้อยลงทุกทีเนื่องจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า สะดวกสบายแก่หลายๆคน 10 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุดเจ๋งจากทั่วโลก George Peabody – John Hopkins University Read more →

10 วิธีเอาตัวรอดในปีแรกของการเรียนมหาวิทยาลัย

August 6, 2014 admin Comments Off on 10 วิธีเอาตัวรอดในปีแรกของการเรียนมหาวิทยาลัย

10 วิธีเอาตัวรอดในปีแรกของการเรียนมหาวิทยาลัย เพื่อนๆ น้องเฟรชชี่ทั้งหลายที่เพิ่งเริ่มก้าวเข้าสู่โลกจำลองการทำงาน-การใช้ชีวิต จริงในสังคม ซึ่งการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นจะแตกต่างจะการเรียนในโรงเรียนเป็นอย่างมาก เช่น ความรับผิดชอบ, การตรงต่อเวลา วันนี้ทีนเอ็มไทยเลยมี เคล็ดลับ 10 วิธีเอาตัวรอดในปีแรกของการเรียนมหาวิทยาลัย มาฝากเพื่อนๆ น้องๆ มือใหม่ในรั้วมหาลัยกันคะ คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนอะ ^^ 10 วิธีเอาตัวรอดในปีแรกของการเรียนมหาวิทยาลัย .. 10 วิธีเอาตัวรอดในปีแรกของการเรียนมหาวิทยาลัย Read more →

7 วิธีทำรายงาน presentation ให้น่าสนใจ

August 6, 2014 admin Comments Off on 7 วิธีทำรายงาน presentation ให้น่าสนใจ

7 วิธีทำรายงาน presentation ให้น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ต่างก็ต้องทำรายงานส่งอาจารย์กันทั้งนั้น ในปัจจุบันส่วนมากจะเน้นทำรายงานแบบ presentation หน้าห้องเรียน วันนี้เลยมี 7 วิธีทำรายงาน presentation ให้น่าสนใจ สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่พรีเซ็นต์ไม่เก่ง หรือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองดู 7 วิธีนี้นะคะ ^^ 7 วิธีทำรายงาน presentation ให้น่าสนใจ Read more →

วิธีแก้ปัญหาอ่านหนังสือแล้วจำไม่ได้

December 3, 2013 admin Comments Off on วิธีแก้ปัญหาอ่านหนังสือแล้วจำไม่ได้

วิธีแก้ปัญหาอ่านหนังสือแล้วจำไม่ได้ เคยเป็นไหมคะ ทั้งๆที่ก็ใช้เวลามากมายในการอ่านหนังสือ เพื่อนชวนไปไหนก็ไม่ไป จะลุกไปหาอะไรกินยังแทบไม่อยากจะให้เสียเวลา แต่ท้ายสุดแล้วที่ว่าอ่านเยอะแยะน่ะ กลับกลายเป็นว่าแทบจะไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยซักนิดเดียว แล้วอาการแบบนี้มีวิธีแก้ให้หายได้อย่างไร จะสอบทีไรอาการแบบนี้วิ่งเข้ามาหาทุกที วันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะ แต่ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักกับสาเหตุของปัญหานี้ก่อนนะคะ การที่เราอ่านอะไรแล้วสมองไม่จดจำ หรืออ่านอย่างไรก็ไม่เข้าใจนั้นเป็นเพราะว่าในขณะที่เราอ่านเราไม่ได้จดจ่อ กับสิ่งตรงหน้าคือหนังสือมากพอ พูดง่ายๆคือเราขาดสมาธิค่ะ เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสมาธิกับใจเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ใจของเรามักไม่ชอบอยู่นิ่ง ชอบคิดไปโน่นไปนี่ กระโดดไปเรื่องโน้นที นี้ที อยู่ตลอดเวลา เห็นไหมคะถ้าใจของเราวอกแวกต่อให้ปฏิเสธกับเพื่อนว่าวันนี้จะไปออกไปดูหนัง ด้วย ตัวยังอยู่หน้าหนังสือค่ะ แต่ใจตอนน่ะไปโผล่กลางโรงหนังโน่นแล้วจริงไหมคะJ เคล็ดลับในการจดจำและการทำความเข้าใจบทเรียนที่นำมาฝากในวันนี้ ง่ายนิดเดียวค่ะ แค่ “พาใจกลับบ้าน” อ่านไม่ผิดหรอกค่ะ เคล็ดลับที่จะมาบอกในวันนี้ คือ “การพาใจกลับบ้าน” เป็น การนำใจกลับมาอยู่ที่ตัวเอง ร่างกายเราล้าเราเพลีย เราพักผ่อนก็คือกลับบ้านไปนอน ถ้าใจเราล้า การพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการนั่งสมาธิ เอาใจมาไว้กับตัว ละสิ่งกังวลที่ตีกันยุ่งอยู่ในหัวออกไปก่อนค่ะ ให้อยู่กับตัวเอง ผ่อนคลาย ชาร์จแบตเติมพลังให้กับตนเองก่อน ทีนี้พอจะเริ่มอ่านหนังสือหรือทำอะไรก็ง่ายดาย สะดวกราบรื่น มาถึงตรงนี้เพื่อนๆคงจะบอกว่าแล้วจะนั่งสมาธิยังไงให้มันมีสมาธิล่ะ ขนาดมีหนังสืออยู่ตรงหน้ายังจดจ่อไม่ได้เลย เปลี่ยนทัศนคติใหม่นะคะ การนั่งสมาธิน่ะง่ายมาก “แค่หลับตาแล้วไม่ต้องคิดอะไร” เท่านี้เองค่ะ เพื่อนก็จะหมดปัญหาเรื่องอ่านแล้วไม่จำ เรียนแล้วไม่เข้าใจ เพราะเมื่อใจเราได้พักเรื่องบางเรื่องที่ไม่จำเป็นก็จะถูกลบทิ้งออกไป ผลลัพธ์ที่ตามมาคือไว้ว่าเราจะลงมือทำอะไรย่อมประสบความสำเร็จเหมือนกับ ปากกล้วยเข้าปากเลยทีเดียวค่ะ   ข้อมูลดีๆจาก http://www.howto.in.th/?p=32 Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top