สาระน่ารู้

QR Code คืออะไร ?

April 22, 2021 admin No comments

QR Code คืออะไร ? รหัสคิวอาร์(Qr Code)คืออะไร ?? รหัสคิวอาร์ หรือชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่า (QR Code : Quick Response) ซึ่งในความหมายของคำว่า Quick Response นั้นจะหมายถึง “การตอบสนองที่รวดเร็ว” รหัสคิวอาร์เป็นบาร์โค้ดประเภทบาร์โค้ดเมทริกซ์ (หรือบาร์โค้ดสองมิติ) รหัสคิวอาร์โค้ดถูกคิดค้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2537 โดยบริษัทเดนโซ-เวฟ ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของโตโยต้า ต้นกำเนิดของรหัสคิวอาร์มาจากประเทศญี่ปุ่นและถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยาน ยนต์อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นรหัสที่มีการอ่านอย่างรวดเร็วและสามารถเก็บความจุได้มากกว่า เมื่อเทียบกับบาร์โค้ดมารฐานในปัจจุบัน และในปัจจุบันรหัสคิวอาร์ได้ กลายเป็นที่นิยมในทั่วโลกและในประเทศไทยก็มีให้เห็นอย่างแพร่หลายสามารถพบ เห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอาง หรือขนมขบเคี้ยว หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ QR Code ประกอบด้วยโมดูลสีดำ (จุดสี่เหลี่ยม) จัดอยู่ในตารางสี่เหลี่ยมบนพื้นสีขาวซึ่งสามารถอ่านได้โดยอุปกรณ์การถ่ายภาพ (เช่นกล้อง) กล้องที่ติดมากับมือถือสมาร์ทโฟน หรือแม้กระทั้งกล้องเว็บแคม แต่จะต้องมีการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ถอดรหัสรหัสคิวอาร์ ก่อนเช่น QR Code Reader เป็นต้น Read more →

ประโยชน์น่ารู้…มาตรฐานระบบ HACCP คืออะไร ?

June 6, 2020 admin No comments

ประโยชน์น่ารู้…มาตรฐานระบบ HACCP คืออะไร ? หลักการของ HACCP HACCP คือ มาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร โดยประเทศต่าง ๆ สามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมอาหารทั้งโดยผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งหลักการของระบบ HACCP ครอบคลุมถึงการป้องกันปัญหาจากอันตราย 3 สาเหตุ คืออันตรายทางชีวภาพ (อันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคหรือสารพิษ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส) , อันตรายจากสารเคมี (สารเคมีที่ใช้ในการเลี้ยง เพาะปลูก ในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ เช่น สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สารปฏิชีวนะ สารเร่งการเจริญเติบโต , สารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร เช่น สารกันบูด และสารเคมีที่ใช้ในโรงงาน เช่น สารเคมีทำความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงาน จารบี น้ำมันหล่อลื่น) และอันตรายทางกายภาพ (สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เช่น เศษแก้ว เศษกระจก โลหะ เศษไม้) หลักการของระบบ HACCP มีด้วยกัน 7 ประการ 1. ดำเนินการวิเคราะห์อันตราย : ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต โดยการประเมินโอกาสจะเกิดอันตราย และระบุมาตรในการควบคุมอันตรายเหล่านั้น 2. หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม : กำหนดจุดการปฏิบัติขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถจะทำการควบคุม เพื่อกำจัดอันตรายหรือลดโอกาสการเกิดอันตราย เรียกว่าจุด CCP ขั้นตอน ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญหรือใช้หลักการของแผนผังการตัดสินใจ 3. กำหนดค่าวิกฤต : ควบคุมให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ที่กำหนด เพื่อมั่นใจว่า จุด CCP อยู่ภายใต้การควบคุม ซึ่งจุด CCP หนึ่ง ๆ อาจจะมีค่าจำกัดวิกฤต (CL) เพียงค่าเดียวหรือหลายค่าก็ได้ ซึ่งในการกำหนดค่าจำกัดวิกฤตดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องอาศัยประสบการณ์ของทีมงาน HACCP , คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ , ข้อมูลจากเอกสารทางวิทยาศาสตร์ , ข้อกำหนดและมาตรฐานอาหารต่าง ๆ หรือข้อมูลจากการทดสอบ การทดลอง 4. กำหนดระบบเพื่อตรวจและติดตามการควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม : กำหนดระบบในการเฝ้าระวังจุดวิกฤต โดยการกำหนดแผนการทดสอบหรือการเฝ้าสังเกตตรวจวัดค่าต่าง ๆ […] Read more →

GMP คืออะไร

May 22, 2020 admin No comments

GMP คืออะไร GMP ข้อกำหนดที่ผู้ประกอบการอาหารต้องรู้ อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน เพราะการบริโภคอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เรามีชีวิตอยู่ได้ ถ้าคนเราได้รับอาหารที่ดีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยเข้าไปร่างกายก็จะได้รับประโยชน์จากอาหารนั้นได้อย่างเต็มที่ แต่ถ้าอาหารไม่ดี ไม่ปลอดภัยก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคจนถึงกับเสียชีวิตได้ แนวทางในการเพิ่มมาตรฐานการผลิตและแปรรูปอาหาร เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในการผลิตอาหารคือ การนำเอาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า GMP (Good Manufacturing Practice) มาใช้ในการผลิตอาหาร เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับอาหารมีความปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้น . ความหมายของ จี.เอ็ม.พี (GMP) GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงใด ๆ ที่จะทำให้อาหารเป็นพิษเป็นอันตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยครอบคลุมปัจจัยทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี กระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุม บันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างมั่นใจ และ GMP ยังเป็นระบบประกันคุณภาพขั้นพื้นฐานก่อนจะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่น ๆที่สูงกว่าต่อไป . ข้อกำหนด GMP ข้อกำหนด GMP เป็นเกณฑ์บังคับในระบบการควบคุมความปลอดภัยที่ผู้ผลิตอาหารจะต้องปฏิบัติตามโดยจะต้องดำเนินการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในโรงงานผลิตการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล หลักสุขอนามัย และความสะอาดทั้งในการผลิตรวมถึงบุคลากรในสายงานผลิตด้วย โดยให้ความสำคัญกับความสะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัยเพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดีในการผลิต ซึ่งข้อกำหนดที่ต้องคำนึงถึงมีดังต่อไปนี้ 1.สถานที่ตั้งและอาคารผลิต ทำเลที่ตั้งโรงงานควรอยู่ห่างจากแหล่งกำจัดขยะ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ บริเวณที่มีน้ำท่วมขัง โรงงานที่มีฝุ่นควัน หรือมีกลิ่นแปลกปลอม สภาพแวดล้อมรอบโรงงานต้องไม่รกรุงรัง ถ้ามีสนามหญ้าต้องตัดหญ้าให้สั้น เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งซุกซ่อนของสัตว์พาหะนำโรค หากเป็นไปได้ควรเป็นพื้นซีเมนต์รอบโรงงาน เพื่อทำความสะอาดได้ง่ายและสามารถเดินตรวจรอบโรงงานได้สะดวก ควรหลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ใหญ่ใกล้อาคารผลิต เพื่อป้องกันปัญหาจากนก หนูและแมลง 2.เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิตต้องเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งการออกแบบติดตั้งง่ายแก่การทำความสะอาด ป้องกันการปนเปื้อนและความสมประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านั้น 3.การควบคุมกระบวนการผลิต การดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องมีการควบคุมความปลอดภัย ทั้งในด้านวัตถุดิบ ขั้นตอนระหว่างการผลิต ภาชนะวัสดุที่ใช้ น้ำ น้ำแข็งและไอน้ำในกระบวนการผลิตที่สัมผัสกับอาหารต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการจัดทำบันทึกรายงานเป็นต้น 4.การสุขาภิบาล มีการจัดเตรียมและออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลที่ดี เช่น การจัดเตรียมน้ำใช้ ห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือหน้า อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เหมาะสม เช่น สบู่ ผ้าเช็ดมือ […] Read more →

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

December 19, 2019 admin No comments

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง ประเทศไทยมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง ประเทศไทยของเราถ้าแบ่งตามภูมิภาคก็จะสามารถแบ่งได้เป็นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ แต่ถ้าแบ่งลักษณะการกระจายอำนาจการปกครองก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 77 จังหวัด โดยมีจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดล่าสุด ถูกจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 แต่ถ้าแบ่งตามแบบของกรมการปกครองจะแบ่งออกเป็น 76 จังหวัด และ 2 เขตปกครองพิเศษ แต่เดิมนั้นจังหวัดในประเทศไทย ก็คือหัวเมือง เมือง และประเทศราช นั่นเอง โดยที่กระจัดกระจายกันอยู่รอบๆเขตเมืองหลวง มีฐานะและผู้ปกครองแตกต่างกันออกไป ต่อมาได้มีการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่ให้มีความทันสมัยและ ง่ายต่อการปกครอง จึงได้มีการเปลี่ยนหัวเมือง เมือง และประเทศราชเหล่านั้นเป็นจังหวัด โดยทางส่วนกลางจะส่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ออกไปบริหาราชการในจังหวัดนั้นๆ เรียกว่าพ่อเมือง หรือในปัจจุบันคือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเอง จังหวัดต่างๆในประเทศไทย เรียงตามตัวอักษร 1. กรุงเทพมหานคร 2. กระบี่ 3. กาญจนบุรี 4. กาฬสินธุ์ 5. กำแพงเพชร 6. ขอนแก่น 7. จันทบุรี 8. ฉะเชิงเทรา 9. ชลบุรี 10. ชัยนาท 11. ชัยภูมิ 12. ชุมพร 13. เชียงราย 14. เชียงใหม่ 15. ตรัง 16. ตราด 17. ตาก 18. นครนายก 19. นครปฐม 20. นครพนม 21. นครราชสีมา 22. นครศรีธรรมราช 23. นครสวรรค์ 24. นนทบุรี 25. นราธิวาส 26. น่าน 27. บึงกาฬ 28. บุรีรัมย์ 29. ปทุมธานี 30. ประจวบคีรีขันธ์ 31. ปราจีนบุรี […] Read more →

สมุนไพร มหัศจรรย์ยาจากธรรมชาติ

April 21, 2019 admin No comments

สมุนไพร มหัศจรรย์ยาจากธรรมชาติ สมุนไพรคืออะไร เชื่อว่าหลายๆคนคงต้องเคยมีคำถามนี้อยู่ในหัวอย่างแน่นอน แล้วทำไมถึงต้องนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษา มนุษย์เรานับตั้งแต่อดีตกาลครั้นเป็นมนุษย์ยุคหินซึ่งอาศัยอยู่ในป่าในถ้า หุงหาอาหารโดยการก่อไฟและล่าสัตว์ ในยุคสมัยอันยากลำบากมนุษย์ไม่มียารักษาโรคในแบบปัจจุบัน ดังนั้นการกินพืชกินผักซึ่งมีสรรพคุณต่างๆจึงช่วยต้านโรคกันเอง ก่อเกิดเป็นกำเนิดและที่มาของ “พืชสมุนไพร” ซึ่งคำว่า “สมุนไพร” นั้นความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ระบุไว้ว่า หมายถึง พืชที่ใช้ทำเป็นเครื่องยา สมุนไพรกำเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะในทางสุขภาพ อันหมายถึงทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค แต่ตามความเป็นจริงแล้วสมุนไพรไม่ได้กำหนดอยู่แค่ที่พืชอย่างเดียว หากแต่ว่าสมุนไพรนั้นครอบคลุมไปถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ แร่ธาตุ ล้วนต่างก็เป็นสมุนไพรได้ด้วยกันทั้งสิ้น แล้วเราจะแยกได้อย่างไรว่าอันไหนคือพืชผักสำหรับกินอันไหนคือพืชสมุนไพร คำตอบก็คือแยกไม่ได้ครับ พืชทุกชนิดรวมไปถึงพวกเครื่องเทศที่เราใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน จะว่าไปแล้วต่างก็คือสมุนไพรทั้งนั้น อาทิเช่น กะเพราะ โหระพา ต้นหอม ขิง ข่า หรือแม้กระทั่งตะไคร้และอีกนับไม่ถ้วน การดำรงชีวิตของเราจึงจำเป็นต้องมีสมุนไพรอยู่ในนั้นด้วย คนโบราณจึงได้ว่าไว้ว่าควรกินผักด้วยอย่ากินแต่เนื้อเท่านั้น เพราะพืช ผล ทางธรรมชาติล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงและรักษาร่างกายของเราให้ไม่ต้องเจ็บป่วยง่ายๆ และสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายเราด้วย สมุนไพรจึงเปรียบเสมือนยาที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นให้มนุษย์ได้ใช้กันฟรี หากรู้จักเลือกกินเลือกใช้เราก็จะได้ประโยชน์จากมัน Read more →

Digital nomad อาชีพมาแรงสำหรับคนไทย

December 16, 2018 admin No comments

Digital nomad อาชีพมาแรงสำหรับคนไทย ปัจจุบันการเป็นพนักงานประจำไม่ใช่สิ่งที่เด็กรุ่นใหม่หรือเด็กเจน X และเด็กเจน Y พึงพอใจมากคือการมีอิสรภาพโดยไม่ต้องทำงานประจำหรือทำงานที่ไหนก็ได้ เป็นสิ่งที่วัยรุ่นคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ต่างแสวงหาถ้าเทียบกับในต่างประเทศอาชีพนี้ได้รับความนิยมมานานแล้วแต่ยังไม่นิยมเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยและบางคนยังไม่รู้จักอาชีพนี้นั่นก็คืออาชีพ Digital nomad สำหรับ Digital nomad คืออาชีพที่คุณสามารถทำงานที่ไหนก็ได้เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องโดยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นธุรกิจอะไรเพียงแค่งานของคุณต้องทำผ่านคอมพิวเตอร์หรือระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อในการติดต่อธุรกิจและเป็นช่องทางในการหารายได้ เป็นงานที่อิสระทำงานที่ไหนก็ได้ถ้าสังเกตให้ดีเราจะพบเห็นชาวต่างชาติเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันยังสามารถทำงานไปด้วยเพียงแค่พวกเขาเหล่านั้นมีคอมพิวเตอร์และตัวบ่งชี้ที่สามารถบ่งบอกความนิยมของอาชีพนี้ได้ก็คือ ธุรกิจ co-working space ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่นั่งทำงานสำหรับ startup หรือผู้ที่ต้องการสถานที่นั่งทำงานโดยมีบริการอินเตอร์เน็ต ไฟฟ้า และพื้นที่นั่งทำงาน ให้กับผู้ที่ต้องการใช้บริการ โดยเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจนี้เติบโตเป็นอย่างมากเนื่องจากปัจจุบันมีวัยรุ่นคนไทยรวมถึงคนรุ่นใหม่หันมาทำธุรกิจอาชีพดิจิตอลเหมือนกันมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมเมอร์รับเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปหรือเขียนโปรแกรมออกมาเพื่อมาจำหน่าย รับทำเว็บไซต์ นัก seo รับทำการตลาดออนไลน์ นักลงทุนที่หารายได้จากการเทรดหุ้นหรือการเล่น forex ชาว Blogger นักรีวิวตามช่อง YouTube และเว็บไซต์ ขายสินค้าออนไลน์ สร้างเว็บไซต์เพื่อรับวางโฆษณา นักเขียนบทความ เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างที่ได้แนะนำในขั้นต้นล้วนแล้วแต่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการทำงานโดยสามารถทำช่วงเวลาไหนก็ได้และทำที่ไหนก็ได้โดยเป็นอาชีพที่มีความเป็นอิสระอย่างมากจึงทำให้ปัจจุบันอัตราเติบโตของคนรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพนี้เพิ่มสูงมากขึ้นและกำลังได้รับความนิยมแถมยังสามารถทำผลกำไรตอบแทนได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่สนใจอยากทำอาชีพนี้คุณลองค้นหาตัวเองว่าคุณมีความสามารถทางด้านออนไลน์ประเภทไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ การทำโฆษณาออนไลน์ การรับทำเว็บไซต์หรือการเป็นที่ปรึกษา ซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถผันตัวมาเป็น Digital nomad ได้ทั้งสิ้นและคุณจะพบว่าอิสรภาพในการทำงานของคุณสามารถเปิดโลกกว้างให้กับคุณได้เป็นอย่างดีเพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถทำงานและปั้มเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงตามที่คุณต้องการ อีกทั้งยังสามารถเดินทางเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไปได้ทุกที่ทั่วโลกเพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ Read more →

กระเป๋าตังค์หายตอนไปต่างประเทศทำยังไงดี?

December 12, 2018 admin No comments

กระเป๋าตังค์หายตอนไปต่างประเทศทำยังไงดี? เชื่อว่าหลาย ๆ คนก็เคยเดินทางไปต่างประเทศกัน บางคนก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น เดินทางไปเที่ยวแบบไม่มีอะไรสะดุด แต่กับบางคนอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้น เวลาอะไรของเราหายซักอย่างเวลาเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ จริง ๆ ก็เหมือนโชคร้ายแล้ว แต่จะร้ายไปกว่านั้นถ้าของเราที่หายนั้นคือกระเป๋าตังค์ ถ้าเรามีเพื่อนไปด้วยก็โชคดี จะได้ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหา แต่ถ้าเราเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวล่ะ จะทำยังไง? วันนี้ masii ก็นำเอาความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ มาฝากกัน ให้เรานึกดี ๆ ก่อนว่าเราไปที่ไหนมาบ้าง เวลาเรารู้ตัวว่าเราทำกระเป๋าตังค์หายแล้ว แน่นอนว่ายิ่งถ้าเราพกเงินเป็นหมื่น หรือมีบัตรเครดิตหลายใบ เราต้องตกใจมาก ๆ อยู่แล้ว ก่อนอื่นเลยให้เราตั้งสติดี ๆ ก่อน ให้นึกว่าเรานั้นไปที่ไหนมาบ้าง แล้วเราเอากระเป๋าเงินเราวางไว้ที่ไหนบ้าง เราอาจจะเดิน ๆ อยู่แล้วกระเป๋าตังค์ตกก็เป็นไปได้เหมือนกัน ถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ ที่มีคนเยอะ ๆ ก็ให้เราระวังกระเป๋าของเราให้ดีกันด้วยนะ   พยายามตามหาก่อน ถ้าเรานึก ๆ ดูแล้ว ว่าเราไปที่ไหนมาบ้าง มีโอกาสที่จะลืมไว้ตรงไหนได้บ้าง ให้เราไปตามหาก่อน ถ้าเราโชคดีก็อาจจะเจอกระเป๋าเงินของเราตกอยู่ใกล้ ๆ ตัวแถวนั้น แต่เราก็ต้องเหนื่อยที่จะเดินตามหากันซักหน่อย ถ้าไม่มีใครหยิบไปซะก่อน แต่ถ้าเราได้ไปสถานที่ ที่คนพลุกพล่านมาก โอกาสที่จะมีคนหยิบไปก็สูง เพราะฉะนั้นก็ให้เดินทางไปแจ้งตำรวจดีกว่า   ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ ถ้าเราหาแล้วตามที่ต่าง ๆ ไม่เจอ ให้เราไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าแจ้งความ เพื่อนำใบหลักฐานการแจ้งความเพื่อทำเรื่องเบิกไปยังทางบริษัทประกันภัย (ในกรณีที่เราได้ทำประกันการเดินทางเอาไว้) แต่เราก็ต้องทำใจซักหน่อย เพราะการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละประเทศก็จะมีความเร็ว ความช้าต่างกัน ยิ่งเราเป็นนักท่องเที่ยวด้วย หลักฐานที่จำเป็นต้องใช้เราจะต้องมีพาสสปอร์ต และหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกระเป๋าตังค์ใบนั้น ๆ   อายัดบัตรเครดิตทั้งหมด สิ่งที่จำเป็นที่สุดเมื่อกระเป๋าตังค์เราหายเลย เราจะต้องโทรแจ้งตามธนาคารต่าง ๆ ที่เรามีบัตรเครดิตให้อายัดบัตร อย่าลืมนะเวลาเดินทางไปต่างประเทศสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปด้วย นั่นก็คือ เบอร์โทรศัพท์ของธนาคารต่าง ๆ ที่เราถือบัตรเครดิต เผื่อว่าเหตุการณ์การไม่คาดฝันแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเรา เพราะถ้าเราไม่อายัดบัตร แล้วถ้ามีคนเก็บไปได้แลวเอาไปใช้ บอกเลยว่าหนี้ที่ตามมาเยอะแน่ ๆ   แจ้งไปทางสถานทูตไทย เมื่อเราแจ้งความทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เราไปยังสถานทูตไทยตามประเทศนั้น ๆ ที่เราเดินทางไปเที่ยว สิ่งที่เราต้องนำไปด้วยก็คือใบแจ้งความ พาสสปอร์ต บัตรประชาชน หลักฐานความเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินของเรา […] Read more →

ขับกระบะ จำเป็นต้องติดกันโคลงหรือไม่ ?

September 29, 2018 admin No comments

ขับกระบะ จำเป็นต้องติดกันโคลงหรือไม่ ? ขับกระบะ จำเป็นต้องติดกันโคลงหรือไม่ ?  คนขับกระบะหลายๆคนน่าจะมีคำถามนี้ในใจ ว่าจริงๆแล้ว กันโคลงเหล็กที่ขายๆ กันอยู่นั้นมีประโยชน์กับรถจริงๆ หรือไม่ ช่วยยังไงบ้าง ถ้าไม่มีจะอันตรายไหม แล้วการติดตั้งกันโคลงเหล็กนี้ ถูกกฎหมายหรือเปล่า พี่หมีมีคำตอบแบบเข้าใจง่ายๆ มาฝากคุณเช่นเคยคร้าบบ    หน้าที่ของกันโคลงคืออะไร    ปกติแล้วเวลารถเข้าโค้ง จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า ” ยก ” หรือ ” ยุบ ” ขึ้นอยู่กับทิศทางการเลี้ยว ถ้ารถเข้า “โค้งขวา” ตัวถังข้างซ้ายจะยุบ  ถังขวาจะยก ถ้ารถเข้า “โค้งซ้าย” ตัวถังข้างขวาจะยุบ  ถังซ้ายจะยก  ส่วนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับรัศมีความโค้งของถนน มุมเอียงขึ้นรับกับโค้งของถนน องศาการหักเลี้ยวของพวงมาลัย และความเร็วในการเข้าโค้งครับ ซึ่งส่วนประกอบในช่วงล่างของรถ อย่าง “สปริง” และ”โช้คอัพ”  อาจจะไม่มีส่วนช่วยในเรื่องนี้มากนักเพราะไม่ใช่หน้าที่หลักของมัน วิศวกรจึงได้เพิ่ม “เหล็กกันโคลง” หรือ Stabilizer Bar เข้ามาเป็นส่วนประกอบหลักชิ้นสำคัญในระบบกันสะเทือน รับหน้าที่ต่อต้านการเอียงของรถนั่นเอง            กันโคลงเหล็กทำงานยังไง     เหล็กกันโคลง ทำด้วย “เหล็กกล้าสปริง” รูปทรงคล้ายๆ ตัว “U” ติดตั้งตามขวางกับตัวรถ  ถ ส่วนกลางยึดติดกับโครงรถ 2 จุด โดยผ่านบู๊ชยาง สำหรับช่วงล่างแบบปีกนก ปลายทั้งสองของเหล็กกันโคลงจะยึดติดกับปีกนกล่างของล้อหน้า (หรือหลัง) ทำหน้าที่ลดการโอนเอียงของตัวถังในขณะเลี้ยว  ขณะรถเคลื่อนที่ถ้าตัวถังต่ำลงหรือยกขึ้นในลักษณะที่อยู่ในระดับเดียวกัน อย่างเช่น ล้อหน้า(หรือล้อหลัง) ยกพร้อมๆ กัน หรือยุบตัวพร้อมๆ กัน ยกตัวอย่าง การขับรถข้ามตัวหนอนตามตรอกซอกซอยต่างๆ เหล็กกันโคลงจะไม่ทำงาน เพราะไม่มีการบิดตัวเกิดขึ้น     ผิดกฎหมายหรือไม่   ปกติแล้วการดัดแปลงรถแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ แบบที่ต้องแจ้งขนส่งก่อน กับแบบที่ทำได้เลย ซึ่งการติดกันโคลงเหล็ก ถือเป็นการดัดแปลงแบบเสริมเหน็บ เปลี่ยนแปลงช่วงล่าง จึงต้องแจ้งกับทางขนส่งก่อน ไม่อย่างนั้นจะถือเป็นการดัดแปลงผิดกฎหมายโดนจับได้นะครับ   […] Read more →

รู้จักโรคระบบประสาททางจิตเวช สาเหตุและวิธีการรักษา

July 21, 2016 clonedbabies No comments

รู้จักโรคระบบประสาททางจิตเวช สาเหตุและวิธีการรักษา ในยุคปัจจุบันที่เศรษฐกิจเริ่มถดถอยลง ซึ่งทำให้ต้องทำงานในสภาวะที่กดดันตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือว่าการแข่งขันทางธุรกิจก็ตาม รวมไปถึงค่านิยมผิดๆ เช่น พวกคลั่งผอมและขาว หรือแม้แต่พฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง เช่น อาการติดสุรา การใช้ยาเสพติด เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อระบบประสาทที่กลายเป็นปัญหาทางจิตได้ สาเหตุการเกิดโรคระบบประสาททางจิตเวช พันธุกรรมและโครงสร้างของร่างกาย เช่น พิการตั้งแต่กำเนิด การสูญเสียอวัยวะ ทำให้เกิดปมด้อยในชีวิตจนเป็นเหตุให้เกิดความท้อแท้และหมดกำลังใจ การใช้ชีวิตและสังคม การปรับตัวไม่ทันให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การแข่งขัน ปัญหาทางเศรษฐกิจและครอบครัว ส่งผลให้เกิดความเครียดวิตกกังวลจนมีภาวะทางประสาท ชีวะเคมี เมื่อเกิดการเจ็บป่วยจนทำให้สารเคมีในร่างกายหลั่งสารเคมีผิดปกติ ซึ่งมีผลต่อการทำงานของสมองและระบบประสาท จึงทำให้พฤติกรรมทางโรคประสาทแสดงออกมา การใช้ยาและสารเสพติด ยาลดความอ้วน ยาเพิ่มความขาว และยาเสพติดต่างๆ มีผลต่อการทำงานของสมองและระบบประสาททั้งสิ้น เนื่องจากไปทำลายเซลล์สมองและทำให้ระบบการทำงานผิดปกติ อายุ เมื่ออายุมากขึ้นจะมีการเสื่อมถอยของอวัยวะในร่างกาย ทำให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ย้ำคิดย้ำทำ เจ้าอารมณ์ บางรายอาจมีอาการรุนแรง เช่น ความจำเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์   อาการของโรคระบบประสาททางจิตเวช สิ่งที่เห็นได้ชัดสำหรับผู้ป่วยระบบประสาททางจิตเวชคือ จะมีความเครียดและวิตกกังวลมากกว่าปกติ เหม่อลอยหรือซึมเศร้าเป็นประจำ ย้ำคิดย้ำทำ อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย ฝันร้ายบ่อย นอนไม่หลับ มีอาการใจสั่น ชีพจรเต้นแรงและเร็ว แน่นหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน มีอาการเกร็งของระบบกล้ามเนื้อ มือสั่น ผู้ป่วยที่เคยใช้ยาลดความอ้วน ยาเสพติด หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ส่วนใหญ่จะมีอาการที่ก้าวร้าว ทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น อาจจะมีอาการประสาทหลอนอย่างรุนแรง หูแว่ว หรือกระทำอัตวินิบาตกรรมตนเองได้   วิธีรักษาโรคระบบประสาททางจิตเวช แพทย์เฉพาะทางจะใช้วิธีการรักษาที่หลากหลายแนวทางประกอบกันไป โดยเน้นที่การฟื้นฟูระบบสมองและประสาท ให้เปลี่ยนกระบวนการคิดและพฤติกรรมให้เหมือนคนปกติทั่วไป และสามารถใช้ชีวิตประจำวันด้วยตนเองได้ การใช้ยา แพทย์จะให้ยาในกลุ่มโรคทางระบบประสาทและกลุ่มโรคจิตเวช เช่น ยาบำรุงประสาท ยาคลายเครียด ยานอนหลับ ยาแก้ซึมเศร้า เป็นต้น การรักษาด้วยจิตบำบัด หรือการรักษาทางจิตใจ เพื่อสร้างกระบวนการคิดใหม่ให้ผู้ป่วยเข้าใจในตนเอง และยอมรับความเป็นจริงได้ การรักษาด้วยพฤติกรรมบำบัด วิธีนี้มักจะใช้ควบคู่ไปกับการรักษาด้วยจิตบำบัด เพื่อฝึกให้ผู้ป่วยสามารถจัดการความเครียด ความวิตกกังวลของตนเอง สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้า โดยเฉพาะปัญหาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองได้   การดูแลตนเองเมื่อพบว่าเป็นโรคระบบประสาททางจิตเวช ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าโรคระบบประสาททางจิตเวชเป็นโรคที่ต้องใช้เวลาในการรักษาที่ยาวนานพอสมควร ทานยาที่แพทย์สั่งให้ครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ขาดยา และไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง ควรพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ สำหรับผู้ป่วยที่เคยใช้ยาลดความอ้วน […] Read more →

รู้จักโรคความดันโลหิตสูง สาเหตุและวิธีการรักษา

July 21, 2016 clonedbabies No comments

รู้จักโรคความดันโลหิตสูง สาเหตุและวิธีการรักษา โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ ซึ่งพบได้สูงถึง 25 – 30% และมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบในผู้สูงอายุถึงร้อยละ 50 ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สำหรับเด็กก็สามารถพบได้เช่นกันแต่น้อยมาก ทั้งนี้เราควรทำความเข้าใจก่อนว่าความดันปกติของคนจะอยู่ที่ 120/80 มม.ปรอท แต่ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงจะอยู่ที่ 140/90 มม.ปรอทขึ้นไป สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ เกิดจากอิทธิพลของเอนไซม์ที่เรียกว่า “เรนิน” (Renin) และฮอร์โมนแองจิโอเท็นซิน (Angiotensin) จากไต สารทั้งสองชนิดนี้จะทำงานร่วมกับต่อมหมวกไตและต่อมใต้สมอง ในการควบคุมน้ำ เกลือแร่ โซเดียม และการบีบตัวของหลอดเลือดในร่างกายทั้งหมด โรคความดันโลหิตสูงชนิดทราบสาเหตุ เกิดจากโรคต่างๆ ที่มีผลต่อหลอดเลือด หัวใจ ฮอร์โมน และเกลือแร่ในร่างกาย เช่น โรคไตเรื้อรัง โรคของหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงไตจากการติดสุรา การทำงานของฮอร์โมนที่ผิดปกติของต่อมหมวกไตหรือต่อมใต้สมอง ปัจจัยที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง ได้แก่ พันธุกรรม การกินอาหารรสเค็มเป็นประจำ การติดสุรา ผู้ที่สูบบุหรี่จัด ผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย การใช้ยาบางชนิดจำพวกสเตียรอยด์ และผลข้างเคียงของอาการจากโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคไตเรื้อรัง เป็นต้น   อาการของโรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการให้ปรากฏอย่างแน่ชัด อาจจะเรียกได้ว่าเป็น “เพชฌฆาตเงียบ” ที่จะทราบได้ว่าเป็นก็ต่อเมื่อมีการตรวจสุขภาพ แต่ในผู้ป่วยบางคนอาจจะมีอาการที่พบได้ เช่น ปวดศีรษะ วิงเวียน มึนงง คล้ายจะเป็นลม หากมีอาการหนักมากอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้   ระยะการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาให้หายยาก แต่สามารถควบคุมได้เมื่อมีการรักษาตั้งแต่เริ่มเป็นระยะแรก ปฏิบัติตามแพทย์แนะนำและทานยาสม่ำเสมอ ผู้ที่มีแนวโน้มเป็นโรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตอยู่ในช่วง 120 – 139 / 80 – 89 มม.ปรอท ระยะที่ 1 ความดันโลหิตอยู่ในช่วง 140 – 159 / 90 – 99 มม.ปรอท ระยะที่ 2 ความดันโลหิตตั้งแต่ 160/100 มม.ปรอท ขึ้นไป […] Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top