Tag: ขึ้นถ้ำวัดถ้ำเขาขุนกระทิง

ประเพณีไทย ประเพณีขึ้นถ้ำวัดถ้ำเขาขุนกระทิง

October 30, 2013 clonedbabies No comments

ประเพณีไทย ประเพณีขึ้นถ้ำวัดถ้ำเขาขุนกระทิง   ความสำคัญของประเพณีขึ้นถ้ำวัดถ้ำเขาขุนกระทิง ประเพณีขึ้นถ้ำเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาแต่อดีต นิยมจัดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรด้วยมีความเชื่อว่าการทำนาหรือ กิจกรรมการเกษตรที่ประสบความสำเร็จได้เกิดจากการดลบันดาลของสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย การขึ้นถ้ำจึงเป็นพิธีกรรมใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมักเป็นพระพุทธรูปของวัดเพื่อแสดงความกตัญญูและเป็นนิมิตรหมายที่ดีให้ แก่ชีวิต   พิธีกรรมในประเพณีขึ้นถ้ำวัดถ้ำเขาขุนกระทิง เปิดให้มีการสักการะ และปิดทองพระพุทธรูปภายในถ้ำ โดยทางวัดจัดบริการจำหน่ายดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อหารายได้ให้วัด อาจมีการจัดมโหสพ เช่น มโนราห์ ควายชน การละเล่นพื้นเมือง และร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ   สาระของประเพณีขึ้นถ้ำวัดถ้ำเขาขุนกระทิง การนมัสการขึ้นถ้ำปิดทองเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องทุกปีเช่นเดียว กับ กิจกรรมตามเทศกาลอื่น ๆ แต่เป็นการเปิดโอกาสให้คนได้ร่วมทำบุญ และหารายได้ให้วัดเพื่อใช้จ่ายใน กิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป   ที่มาประเพณีไทย ประเพณีขึ้นถ้ำวัดถ้ำเขาขุนกระทิง :http://www.baanjomyut.com   Read more →

Scroll to Top