Tag: จังหวัด

จังหวัดอุดรธานี

February 11, 2015 clonedbabies 1 comment

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 11 ของประเทศ และอันดับ 4 ของภาค มีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 7,331,438.75 ไร่) และประชากรมากเป็นอันดับ 8 ของประเทศ ทั้งยังมีแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของภูมิภาค มีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอีกด้วย อุดรธานี มีพื้นที่ 15,589 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอเพ็ญ อำเภอน้ำโสม อำเภอกุดจับ อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอม อำเภอไชยวาน อำเภอหนองแสง กิ่งอำเภอนายูง และกิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง พื้นที่เอียงลาดลงสู่แม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันตกมีภูเขาและป่าติดต่อกันเป็น แนวยาวตามเขตแดนของจังหวัด ตั้งแต่อำเภอน้ำโสมลงมาทางทิศใต้และตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทางด้าน จังหวัดกาฬสินธุ์และสกลนคร มีภูเขาเล็กๆ กระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดาน มีเทือกเขาที่สำคัญคือ เทือกเขาภูพาน แม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำสงคราม หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 20 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุดจับ อำเภอหนองวัวซอ อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอหนองหาน อำเภอทุ่งฝน อำเภอไชยวาน อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอบ้านดุง อำเภอบ้านผือ อำเภอน้ำโสม อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม อำเภอหนองแสง อำเภอนายูง อำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม คำขวัญประจำจังหวัด น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรม อารยธรรม 5,000 ปี ธานีผ้าหมี่ขิต แดนเนรมิตหนองจักษ์ […] Read more →

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

February 11, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ประมาณ 12,891 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองเก่าแก่ มีหลักฐานว่าในพุทธศตวรรษที่ 13 รวมอยู่กับอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่าเมืองกาญจนดิษฐ์ ครั้นเมื่อมีการปกครองแบบมณฑล ได้รวมเมืองทั้งสามเป็นเมืองเดียวกันเรียกว่า เมืองไชยา ต่อมา พ.ศ. 2458 รัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยามาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานี แปลว่า เมืองแห่งคนดี หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 19 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิยม อำเภอพนม อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเกาะสมุย อำเภอดอนสัก อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าฉาง อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านตาขุน อำเภอเกาะพะงัน อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอชัยบุรี และอำเภอวิภาวดี คำขวัญประจำจังหวัด เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ ตราประจำจังหวัด รูปเจดีย์ หมายถึงพระธาตุไชยา ซึ่งกล่าวกันว่ามีพระธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ต้นไม้ประจำจังหวัด เคี่ยม ดอกไม้ประจำจังหวัด บัวผุด ผลไม้ประจำจังหวัด ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ เงาะโรงเรียน เงาะมีความแตกต่างจากเงาะที่อื่น คือ หวาน และกรอบ ซึ่งนับเป็นความภูมิใจหนึ่งของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจดังกล่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงจัดให้มี การนำผลผลิตจากเงาะโรงเรียนและผลผลิตอื่น ๆ มาจำหน่ายและตั้งชื่อว่า งานวันเงาะโรงเรียน โดยจะจัดขึ้นประมาณต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว พระบรมธาตุไชยา เกาะสมุย สวนโมกขพราราม เกาะสมุย พระธาตุศรีสุราษฏร์ วนอุทยานนกน้ำ บ้านทุ่งทอง สระบางสวรรค์ ฟาร์มหอยนางรม […] Read more →

จังหวัดระนอง

February 11, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดระนอง ระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ มีพื้นที่ประมาณ 3,298 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อทางตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงา ทางตะวันตกติดกับประเทศสหภาพพม่า และทะเลอันดามัน มีลักษณะพื้นที่เรียวและแคบ มีความยาวถึง 169 กิโลเมตร และมีความแคบในบริเวณอำเภอกระบุรี เพียง 9 กิโลเมตร ระนองเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจ เดิมเป็นหัวเมืองขนาดเล็ก เป็นเมืองขึ้นของเมืองชุมพร หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองระนอง อำเภอละอุ่น อำเภอกะเปอร์ อำเภอกระบุรี อำเภอสุขสำราญ คำขวัญประจำจังหวัด คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง ตราประจำจังหวัด รูปปราสาท หมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ประพาสเมืองระนอง ทางจังหวัดได้จัดที่ประทับบนเนินเขานิเวศน์คีรี เลข 5 คือรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภาพปราสาท คือพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ ภูเขาคือภูเขานิเวศน์คีรี และพานคือชาวระนอง ต้นไม้ประจำจังหวัด อินทนิล ดอกไม้ประจำจังหวัด โกมาชุม สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ถ้ำพระขยางค์ น้ำตกปุญญาบาล น้ำตกโตนเพชร น้ำตกบ่อทราย น้ำตกหงาว เกาะสุรินทร์ เกาะพยาม บ่อน้ำร้อน สุสานเจ้าเมืองระนอง คอคอดกระ ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ภูเขาหญ้า หาดชาญดำริ วิคตอเรียพอยท์ หาดประพาส Read more →

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

February 11, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา หรือเรียกสั้นๆ ว่า “อยุธยา” ตั้งอยู่ในภาคกลาง เป็นเมืองหลวงเก่าของไทย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1893 โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ในเวลา 417 ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีกษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ (ไม่รวมขุนวรวงศาธิราช) จาก 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง นับเป็นราชธานีของไทยที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่อยู่ใน ดินแดนแหลมทองแห่งนี้ มีพื้นที่เป็นที่ลุ่ม มีแม่น้ำสายใหญ่คือ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลมาบรรจบกันในลักษณะล้อมรอบผืนแผ่นดินส่วนใหญ่ของตัวเมืองไว้ ตัวจังหวัดจึงเป็นเกาะที่มีบ้านเรือนปลูกเรียงรายหนาแน่นตามสองข้างฝั่งแม่ น้ำ พระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 2,556.6 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 76 กิโลเมตร หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอภาชี อำเภอบ้านแพรก อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอบางบาล อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน อำเภอเสนา อำเภออุทัย อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอท่าเรือ และอำเภอวังน้อย คำขวัญประจำจังหวัด ราชธานี อู่ข้าวอู่นำ เลิศลำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา ตราประจำจังหวัด ตราประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปสังข์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพานแว่นฟ้า ภายในปราสาทใต้ต้นหมัน ซึ่งนับถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์อันประเสริฐ ต้นไม้ประจำจังหวัด หมัน ดอกไม้ประจำจังหวัด โสน สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ป้อมและปราการรอบกรุง ป้อมเพชร ป้อมมหาไชย ป้อมประตูข้าวเปลือก ประตูช่องกุด วัดสมณโกศ วัดเจ้าพญาไทหรือวัดใหญ่ไชยมงคล หรือวัดป่าแก้ว วัดกุฎีดาว วัดสุวรรณดารามราชวรวิหาร วัดพระราม วัดภูเขาทอง วัดโลกญสุทธา วัดราชบูรณะ วัดหน้าพระเมรุ วัดพระมหาธาตุ วัดเสนาสนาราม […] Read more →

จังหวัดยโสธร

February 11, 2015 clonedbabies 1 comment

จังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เดิมจังหวัดยโสธรเป็นอำเภอยโสธร อำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2515 ได้ยกฐานะเป็นจังหวัดยโสธร ตามประกาศคณะปฏิวัติ นับเป็นจังหวัดที่ 71 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ 4,161 ตารางกิโลเมตร ยโสธร เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในเขตอีสานตอนล่างเป็นที่ราบสูงมีดินปนทราย ทางทิศเหนือมีภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน พืชสำคัญๆ ที่ปลูก เช่น ข้าว ปอ มันสำปะหลัง สามารถทำได้เฉพาะฤดูฝนเท่านั้น ในฤดูแล้งมีความแห้งแล้งมาก อากาศร้อนจัด ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด สามารเพาะปลูกพืชผักสวนครัวได้ดี สภาพของป่าเหลือน้อย มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเป็นที่ราบเหมาะสำหรับเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ ทางทิศใต้เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา มีแม่น้ำชีไหลผ่าน เป็นระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองยโสธร อำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอป่าติ้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง อำเภอเลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ คำขวัญประจำจังหวัด เมืองประชาธิปไตย บั้งไฟโก้ แตโมหวาน หมาอนขวานผ้าขิต แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ตราประจำจังหวัด ปพระธาตุอานนท์ ปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดยโสธร ขนาบด้วยรูปสิงห์ 2 ตัว เบื้องล่างของภาพดังกล่าวรองรับด้วยรูปดอกบัวบาน ต้นไม้ประจำจังหวัด กระบาก ดอกไม้ประจำจังหวัด บัวหลวง สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว พระธาตุก่องข้าวน้อย รอยพระพุทธบาทจำลอง พระนอนภูถ้ำพระ หมู่บ้านศรีฐาน Read more →

จังหวัดอุบลราชธานี

February 10, 2015 clonedbabies 1 comment

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ 15,517 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย ทั้งยังเป็นตำบลที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ จังหวัดอุบลราชธานีมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีพื้นที่กว้างใหญ่ ภายหลังถูกแบ่งออกเป็นจังหวัดใหม่คือจังหวัดยโสธรในปี พ.ศ. 2515 และจังหวัดอำนาจเจริญในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งถ้ารวมพื้นที่อีกสองจังหวัดที่แยกออกไป จังหวัดอุบลราชธานีจะมีพื้นที่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 25 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอเขื่องใน อำเภอเขมราฐ อำเภอเดชอุดม อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำยืน อำเภอบุณฑริก อำเภอตระการพืชผล อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตาลสุมอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอสำโรง อำเภอดอนมดแดง อำเภอสิรินธร อำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอนาเยีย อำเภอนาตาล อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอน้ำขุ่น คำขวัญประจำจังหวัด เมืองดอกไม้งาม แม้น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้ม ก่อนประวัติศาสตร์ ตราประจำจังหวัด รูปหนองน้ำมีก้านใบและดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงชาวเมืองหนองลุ่มภู ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้ของนครเวียงจันทร์ ชาวเมืองได้อพยพหนีการตามฆ่าของเจ้านครเวียงจันทน์เข้ามาพึ่งพระพรมโพธิสมภารเมืองไทย ต้นไม้ประจำจังหวัด ยางนา ดอกไม้ประจำจังหวัด บัว สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ผาแต้ม แก่งกระพือ วัดหนองบัว วัดภูเขาแก้ว เขื่อนสิรินธร วัดบูรพาราม วัดหนองป่าพง วัดป่านานาชาติ วัดมหาวนาราม วัดสุปัฏนารามวรวิหาร พระมงคลมิ่งและพุทธอุทยานเขาดานพระบาท อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ Read more →

จังหวัดนครพนม

February 10, 2015 clonedbabies 1 comment

จังหวัดนครพนม นครพนม เป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สภาพพื้นที่เป็นแนวรูปร่างยาวโค้งเล็กน้อย เลียบตามชายฝั่งขวาของแม่น้ำโขง มีส่วนกว้างจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร ส่วนยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 153 กิโลเมตร นครพนม มีพื้นที่ทั้งหมด 5,512.668 ตารางกิโลเมตร ลักษณะทั่วไปเป็นทิวเขาที่เนินสูงและที่ราบ มีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 20 ของพื้นที่ หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 12 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอปลา อำเภอท่าอุเทน อำเภอบ้านแพง อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอนาแก อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอนาทม อำเภอวังยาง คำขวัญประจำจังหวัด พระธาตุพนมล้ำค่า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูภูไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง ตราประจำจังหวัด ตราประจำจังหวัดนครพนม รูปพระธาตุพนม หมายถึงปูชนียสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธ์ที่ชาวนครพนมเคารพนับถือมาแต่โบราณ ต้นไม้ประจำจังหวัด กันเกรา ดอกไม้ประจำจังหวัด กันเกรา สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูลังกา พระธาตุพนม พระธาตุเรณูนคร พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุศรีคุณ เรณูนคร วนอุทยานน้ำตกตาดมะขาม Read more →

จังหวัดภูเก็ต

February 10, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต หรือที่เคยรู้จักแต่โบราณในนาม เมืองถลาง เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นโดยสิ้นเชิง คือเป็นเกาะซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภูเก็ต มีจังหวัดที่ใกล้เคียงทางทิศเหนือ คือ จังหวัดพังงา ทางทิศตะวันออก คือ จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ทั้งเกาะล้อมรอบด้วยทะเลอันดามัน และยังมีเกาะที่อยู่ในอาณาเขตของจังหวัดภูเก็ตทางทิศใต้และตะวันออก การเดินทางเข้าสู่ภูเก็ตนอกจากทางเรือแล้ว สามารถเดินทางโดยรถยนต์ซึ่งมีเพียงเส้นทางเดียวผ่านทางจังหวัดพังงา ข้ามสะพานสารสินและสะพานคู่ขนาน คือสะพานท้าวเทพกระษัตรีเข้าสู่ตัวจังหวัด และทางอากาศซึ่งมีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตรองรับ ท่าอากาศยานนี้ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะ ด้านทิศตะวันตก หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ อำเภอถลาง คำขวัญประจำจังหวัด ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม ตราประจำจังหวัด รูปท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรี ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยยศจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ในฐานะที่สามารถปกป้องรักษาเมืองถลางจากการรุกรานของพม่าได้ ต้นไม้ประจำจังหวัด ประดู่ ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกเฟื่องฟ้า ผลไม้ประจำจังหวัด สัปปะรดภูเก็ต สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว หาดกมลา หาดสุรินทร์ หาดป่าตอง หาดกะรน หาดกะตะ หาดราไวย์ หาดในหาน หาดไตรตรัง หาดในยาง หาดไม้ขาว หาดในทอน หาดบางเทา เขารัง(ภูเก็ตฮิลล์) อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี เกาะสิเหล่ พระผุดวัดฉลอง หาดแหลมกาน้อยและแหลมกาใหญ่ หาดราไวย์ เกาะแก้วพิสดาร หาดในหาน อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร หาดสุรินทร์ น้ำตกโตนไทร วัดพระทอง แหลมสิงห์ อ่าวกมลา หาดป่าตอง ฟาร์มไข่มุก โรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เหมืองแร่ดีบุก แหลมหรหมเทพ อ่าวกะตะ อ่าวกระรน อ่าวมะขาม ศูยน์ชีววิทยาทางทะเลที่แหลมพันวา ภูเก็ตแฟนตาซี หาดไม้ขาว เกาะเฮ Read more →

จังหวัดพัทลุง

February 10, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย เคยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งหนึ่ง และยังมีสภาพภูมิประเทศทั้งที่ราบ เนินเขา และชายฝั่ง ชาวภาคใต้จะเรียกจังหวัดนี้ว่า เมืองลุง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 3,424.473 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลา โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 860 กิโลเมตร พัทลุง เป็นเมืองเก่าแก่โบราณเมืองหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย และเป็นเมืองแห่งเขาอกทะลุ มีประวัติสันนิษฐานว่าพัทลุงเป็นเมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศรีวิชัย ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่เขาหัวแดง ฝั่งตรงข้ามกับเมืองสงขลาในปัจจุบัน แต่เนื่องจากมีภัยต่างๆ มารบกวนทำให้ต้องย้ายเมืองไปตั้งอยู่ตามตำบลต่างๆ หลายครั้ง ในรัชกาลพระรามาธิบดีที่1 (อู่ทอง) แห่งกรุงศรีอยุธยา “เมืองพัทลุง” เป็นส่วนหนึ่งใน 15 หัวเมืองปักษ์ใต้ที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองพระยามหานคร ขึ้นตรงกับกรุงศรีอยุธยา ต่อมาใน พ.ศ. 1927 เมื่อสมเด็จพระราเมศวรยกทัพไปตีเชียงใหม่ได้ชัยชนะ จึงอพยพชาวภาคเหนือส่วนหนึ่งลงมาไว้ที่เมืองพัทลุง ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลายเมืองพัทลุงได้ย้ายไปตั้งที่ท่าเสม็ด ปัจจุบันอยู่ในอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และย้ายอีกครั้งมาตั้งที่ตำบลควนมะพร้าว ในเขตอำเภอเมืองปัจจุบัน ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดฯ ให้ยกเมืองพัทลุงขึ้นตรงต่อกลาโหมโดยมีฐานะเป็นเมืองชั้นโทและได้ย้ายเมือง ไปอยู่ที่ปากน้ำลำปำ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิ บาล เมืองพัทลุงได้ถูกจัดให้ขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราชจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้โปรดฯ ให้ย้ายเมืองมาตั้งที่ตำบลคูหาสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันนี้ เมื่อได้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลในปี พ.ศ. 2476 พัทลุงจึงได้มีฐานะเป็นจังหวัดตั้งแต่บัดนั้น หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอตะโหมด อำเภอควนขนุน อำเภอปากพะยูน อำเภอศรีบรรพต อำเภอป่าบอน อำเภอบางแก้ว อำเภอป่าพะยอม อำเภอศรีนครินทร์ คำขวัญประจำจังหวัด เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน ตราประจำจังหวัด เป็นรูปภูเขาอกทะลุซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัด ซึ่งภูเขาอกทะลุนี้ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองพัทลุง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ มีบันไดทอดตัวยาวขึ้นจากเชิงเขาถึงถ้ำซึ่งเป็นรูอยู่ตรงกลางเพื่อให้นักท่อง เที่ยวขึ้นไปชมทิวทัศน์ของจังหวัดพัทลุงได้อย่างกว้างขวาง หากแต่ปัจจุบันยังขาดการดูแล ปรับปรุงและพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ต้นไม้ประจำจังหวัด […] Read more →

จังหวัดสุรินทร์

February 9, 2015 clonedbabies 1 comment

จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 8,124 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 457 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟประมาณ 420 กิโลเมตร สุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานจังหวัดหนึ่ง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอนว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร อาศัยเพียงข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี ตลอดจนคำบอกเล่าของผู้สูงอายุที่เล่าต่อๆ กันมา โดยเชื่อกันว่าเมืองสุรินทร์ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีล่วงมาแล้ว ในสมัยที่พวกขอมมีอำนาจอยู่ในบริเวณนี้ เมื่อขอมเสื่อมอำนาจลงเมืองสุรินทร์ได้ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นป่าดงอยู่นาน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2306 จึงปรากฏหลักฐานว่าหลวงสุรินทรภักดี (เชียงปุม) ซึ่งเดิมเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเมืองที ได้ขอให้เจ้าเมืองพิมายกราบบังคมทูลขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ ย้ายหมู่บ้านจากบ้านเมืองที มาตั้งอยู่บริเวณบ้านคูประทาย บริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองสุรินทร์ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นบริเวณที่มีชัยภูมิเหมาะสม มีกำแพงค่ายคูล้อมรอบ 2 ชั้น มีน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพและอยู่อาศัย ต่อมาหลวงสิรินทรภักดีได้กระทำความดีความชอบเป็นที่โปรดปราน จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านคูประทายเป็น “เมืองประทายสมันต์” และเลื่อนบรรดาศักดิ์หลวงสุรินทรภักดี เป็นพระสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ให้เป็นเจ้าเมืองปกครอง ในปี พ.ศ. 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ “เมืองประทายสมันต์” เป็น “เมืองสุรินทร์” ตามสร้อยบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมือง หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 17 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอจอมพระ อำเภอปราสาท อำเภอกาบเชิง อำเภอรัตนบุรี อำเภอสนม อำเภอศีขรภูมิ อำเภอสังขะ อำเภอลำดวน อำเภอสำโรงทาบ อำเภอบัวเชด อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ คำขวัญประจำจังหวัด สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ปรคำสวน ร่ำรวนปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม ตราประจำจังหวัด รูปพระอินทร์ทรงช้างและเจดีย์ปรักหักพัง หมายถึง ในจังหวัดสุรินทร์มีช้างอยู่มากมายมาแต่โบราณ แลมีผู้จับช้างป่ามาเลี้ยงเสมอๆ ภาพเจดีย์ปรักหักพัง แสดงถึงอิทธิพลการก่อสร้างของขอมโบราณ ต้นไม้ประจำจังหวัด กันเกรา ดอกไม้ประจำจังหวัด กันเกรา สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านช้าง […] Read more →

Scroll to Top