การตรวจวินิจฉัย ตัวอ่อนก่อนการใส่กลับ ( Preimplantation Genetic Diagnosis :PGD)

ในปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์ได้มีความรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากในปัจจุบันการที่จะมีการตั้งครรภ์ที่มีความสมบูรณ์นั้น นอกจากปัจจัยของร่างกายที่ต้องมีความแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมของมารดาแล้ว การที่มีสภาพจิตใจที่มีความพร้อมต่อการตั้งครรภ์ยังส่งผลให้การตั้งครรภ์นั้นมีความสมบูรณ์แบบ ส่งผลต่อพัฒนาการในเรื่องของตัวอ่อนในครรภ์ได้ดีมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันนี้มีการคิดค้นรวมทั้งมีวิวัฒนาการทางการแพทย์หลากหลายวิธีในกระบวนการตั้งครรภ์ เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ เช่น การมีบุตรยาก หรือการที่เด็กมีปัญหาความพิการรวมทั้งปัญหาโรคทางพันธุกรรมแต่กำเนิด การนำกระบวนการเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ โดยสิ่งที่ได้รับการใส่ใจในการตั้งครรภ์ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มการปฏิสนธิ มีส่วนที่สำคัญอย่างมากต่อการเริ่มต้นการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการตั้งครรภ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน คือการนำวิวัฒนาการของการใช้กระบวนการที่เรียกว่าการตรวจวินิจฉัยตัวอ่อนก่อนการใส่กลับ ( Preimplantation Genetic Diagnosis :PGD) นำมาใช้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในส่วนของตัวอ่อน (Embryo) ที่ช่วยในการประเมินความผิดปกติที่เกิดขึ้นทางพันธุกรรม เนื่องจากโรคที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากในส่วนของพันธุกรรมสามารถที่จะถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมผ่านโครโมโซมที่มีความผิดปกติ เมื่อกล่าวถึงโครโมโซมของร่างกายแล้ว โครโมโซม (Chromosome)นับได้ว่ามีความจำเพาะ เนื่องจากเป็นเเหล่งที่อยู่ของสารพันธุกรรม และในส่วนของ DNA ที่ช่วยในการบ่งชี้ลักษณะทางพันธุกรรมออกมาในรูปแบบของลักษณะต่างๆทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นสีผิวของเเต่ละเชื้อชาติที่มีความแตกต่างกันออกไป ลักษณะของเส้นผม เช่น ผมตรง ผมหยักศก เป็นต้น ซึ่งมีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก รวมทั้งอาจมีการถ่ายทอดลักษณะความผิดปกติที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมที่พบบ่อยในเด็กที่เรียกว่าดาวน์ซินโดรม (Down syndrome ) ที่พบว่าเด็กจะมีพัฒนาการที่ช้า เมื่อคลอดออกมา รวมทั้งมีลักษณะที่มีความจำเพาะ เช่น หางตาชี้ เสียงแหลมเล็ก ตาห่างกัน เป็นต้น ซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถที่จะป้องกันด้วยการคัดกรองโดยการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยการใช้ PGD เพื่อค้นหาความผิดปกติ ในก่อนการตั้งครรภ์จะดำเนินต่อไป

การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีการ PGD นี้ จะใช้การนำเซลล์จากตัวอ่อนเพียงเล็กน้อย เพื่อนำมาใช้ในการตรวจเพื่อเป็นการตรวจหาความผิดปกติทางพชันธุกรรมเบื้อต้น เป็นการช่วยให้ทราบข้อมูล โดยการทำ PGD นั้นเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการที่มีบุตรยาก หรือการที่ประสบปัญหาการแท้งบุตรมาโดยตลอด ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่ส่งผลให้การเข้าสู่กระบวนการตั้งครรภ์อย่างสมบูรณ์