ขายบ้านอย่างไร จึงจะเสียภาษีน้อยที่สุด

สำหรับการขายบ้านนะคะ โดยปกติทั่วไปแล้วเราจะต้องมีการเสียภาษี ซึ่งจะเสียในตอนโอนย้ายบ้านพร้อมที่ดินนั่นเอง  โดยจะมีสำนักงานที่ดินเป็นผู้เก็บค่าภาษีอากร นั่นแปลว่าเราไม่สามารถหลักเลี่ยงภาษีการขายบ้านได้นั่นเอง แต่ถึงแม้ว่าเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตาม แต่เรายังสามารถลดหย่อนภาษีให้น้อยลงได้ค่ะ มาดูกันว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

ขายบ้านอย่างไร จึงจะเสียภาษีน้อยที่สุด

ภาษีชำระที่ดิน ที่ต้องจ่ายเมื่อโอนทันที ให้เป็นรายได้ของรัฐบาล มีกำหนดไว้ดังนี้

  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายคิดคำนวณจากราคาประเมิน ลดลงมาตามจำนวนปีที่ถือครอง
  • ภาษีเฉพาะกิจ หรือ อากรแสตมป์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีนี้คิดได้โดยผู้ถือครองที่ดินนั้น ยังถือครองที่ดินได้ไม่ถึง 5 ปี โดยดูได้จากวันที่อยู่ในโฉนดที่ดินนั่นเอง ซึ่งระบุวันที่โอนมา โดยภาษีธุรกิจเฉพาะเสีย ร้อยละ 3.3 ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อขายอันไหนจะสูงกว่าให้ใช้อันนั้น เช่นราคาประเมิน 900000×3% เท่ากับ 29,700 บาท
  • ค่าอากรแสตมป์ กรณีผู้ถือครองที่ดิน ถือครองไว้เกิน 5 ปีแล้ว ให้เสีย1 บาท ทุก 200 บาทของราคาที่ซื้อขาย เช่นขายตามราคาปะเมิน 900000 ก็เอา 200 ไปหาร เท่ากับ 900000/200 เสียเท่ากับ 4,500 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการโอน ร้อยละ 2 เช่น ราคาประเมิน 900000×2% เท่ากับ 18,000 บาท

เอาล่ะค่ะ เห็นกันแล้วนะคะว่าภาษีธุรกิจเฉพาะ จะสูงกว่าภาษีอื่นๆ คือร้อยละ 3.3 ของราคาขาย หรือราคาประเมิน

กรณีต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ราคาประเมิน 900000×3.3 เท่ากับเสีย 29,700 บาท

เสียอากรแสตมป์                             4,500 บาท

เสียค่าธรรมเนียมโอน                       18,000 บาท

รวม                                                52,200 บาท

หากไม่มีภาษีธุรกิจเฉพาะท่านจะหยัดได้อีก 29,700 บาท

กฎหมายกำหนดกรณียกเว้นการไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไว้ดังนี้

  • ที่ดินที่ถือครองมาเกินเวลา 5 ปี
  • มีชื่อเป็นเจ้าบ้านเกินเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ซื้อมาอันนี้ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • ถูกเวนคืนบ้านหรือที่ดิน อันนี้จะได้ค่าตอบแทนจากรัฐแต่ไม่ต้องเสียภาษี
  • บ้านที่ขายเป็นบ้านที่ได้มาโดยการรับมรดก

เมื่อต้องเสียภาษีแล้วทำอย่างไรจะให้เสียภาษีการขายบ้านพร้อมที่ดินของเราเสียภาษีให้น้อยที่สุด โดยไม่ผิดกฎหมายมีข้อแนะนำให้ แจ้งย้ายชื่อของท่านมาเป็นเจ้าบ้านในบ้านหลังใหม่ทันที เมื่อครบ 1 ปีท่านขายก็ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีกต่อไป

เห็นไหมล่ะคะ เราสามารถประหยัดเงินไปได้หลายหมื่นบาทเลยทีเดียว และไม่ผิดกฎหมายอีกด้วยค่ะ ถึงแม้ว่าจะต้องเสียภาษีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราก็ยังสามารถลดภาษีได้ ท่านใดที่จะซื้อขายที่ดิน ไว้เอาไปลองใช้กันดูได้นะคะ