วันสำคัญของไทย วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ (เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม)

วันเด็กแห่งชาติ

จากคำกล่าวที่ว่า อนาคตของประเทศชาติ จะเป็นอย่างไรต่อไป ส่วนหนึ่งต้องขึ้นอยู่กับ คุณภาพชีวิตของเด็กในประเทศนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้ การพิทักษ์รักษาคุ้มครองทางด้านกฎหมาย ตลอดจนให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ เพราะถือว่า เด็กคิอมนุษย์ที่ยังอ่อนอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมาย ของคำว่า “เด็ก” ไว้ดังนี้

เด็ก หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ยังเล็ก
เด็กชาย คือ คำนำเรียกเด็กผู้ชายที่มีอายุไม่เกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์
เด็กหญิง คือ คำนำเรียกเด็กผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์

ความเป็นมาของวันเด็กสากล

เมื่อปีพุทธศักราช 2498 ได้เกิดปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติทำให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ ของตนมากขึ้น การขานรับในการนี้จากประเทศต่าง ๆ เป็นไปอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนั้นเอง ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศต่างก็จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของประเทศตนขึ้นมา โดยกำหนดกันว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ

การจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติในแต่ละ ประเทศขณะนั้นมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ โดยยึดหลักการให้ความสำคัญแก่เด็กเป็นวัตถุประสงค์หลักโดยเปิดสถานที่ราชการ ที่สำคัญเช่น พิพิธภัณฑ์ รัฐสภา เป็นต้น ให้เด็ก ๆ ได้เข้าชมและศึกษา บางแห่งจัดการแสดงมหรสพ มีการแจกอาหาร แข่งขันเกม แจกของขวัญ ฯลฯ ต่อมางานนี้ได้รับความสำคัญทั่วโลกจึงได้จัดกันแพร่หลายมาถึงปัจจุบัน

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม วันเด็กแห่งชาติ-2

การจัดงานวันเด็กในประเทศไทย

ปีพุทธศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั่วโลกเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้นตามความเห็น คล้อยตามกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาเรื่องเด็กมาร่างเป็นปฏิญญาว่าด้วย สิทธิของเด็กขึ้นมา

ประเทศไทยได้รับข้อเสนอของนาย วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยว่า ประเทศไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น ดังที่นานาประเทศกำลังทำอยู่

ขณะนั้นสภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังมิได้ถูกยุบ เลิกไปแล้ว คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ในที่สุดที่ประชุมได้เห็นชอบ นำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ.2498 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีรับหลักการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินการ ส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดงานั้น ได้อนุมัติเงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลมาดำเนินการ

ดังนั้นในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 ประเทศไทยจึงมีงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก จากนั้นเป็นต้นมาทางราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น วันเด็กแห่งชาติสำหรับประเทศไทย และจัดติดต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ.2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้นมีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่เพื่อความเหมาะสม ด้วยเหตุผลว่า ในเดือนตุลาคมสำหรับประเทศไทยเราเป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็ก ๆ ไม่สะดวกในการมาร่วมงาน ประการต่อไปก็คือ วันจันทร์เป็นวันปฎิบัติงานของผู้ปกครองจึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงาน ได้ ตลอดจนการจราจรก็ติดขัด จึงเห็นว่าควรจะเปลี่ยนไปเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเสียทุกสิ่ง ทุกอย่างได้สะดวกสบายขึ้น และมีความเหมาะสมมากกว่า

จากข้อเสนอดังกล่าว คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ เสนอมา ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 จึงประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นมา ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ปี พ.ศ.2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว

งานวันเด็กแห่งชาติได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีก ครั้งในปี พ.ศ.2508 และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาได้ 38 ปีแล้ว (งดจัดในปี พ.ศ.2507 หนึ่งปี)

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม วันเด็กแห่งชาติ-3

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ

เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ
เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี
เพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน ขององค์การสหประชาชาติ วันเด็กแห่งชาติ

ข้อ 1. เด็กและเยาวชนพึงได้รับสิทธิเท่าเทียมกันโดยปราศจากการแบ่งแยกหรือกีดกัน ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ในเรื่อง เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคมทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะอื่น ๆ ไม่ว่าจะของเด็กหรือของครอบครัวก็ตาม

ข้อ 2. เด็กและเยาวชนพึงได้รับการพิทักษ์คุ้มครองเป็นพิเศษอันจะช่วยให้เด็กสามารถ พัฒนาทั้งทางกาย ทางสมอง และจิตใจเพื่อให้ร่วมอยู่ในสังคมได้อย่างปกติชน

ข้อ 3. เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะได้มีชื่อ และมีสัญชาติ แต่กำเนิด

ข้อ 4. เด็กและเยาวชนพึงได้รับความมั่นคงทางสังคม และเติบโตอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นทั้งแม่และเด็กควรได้รับการดูแลและคุ้มครองเป็นพิเศษ ทั้งเมื่ออยู่ในครรภ์ และภายหลังเมื่อคลอดแล้วโดยได้รับสิทธิในเรื่องที่อยู่อาศัย ได้รับอาหาร ได้รับการดูแลทางแพทย์ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ ให้ได้รับการเล่นรื่นเริงเพลิดเพลินด้วย

ข้อ 5. เด็กและเยาวชนที่พิการทั้งทางร่างกาย สมอง และจิตใจ มีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพิเศษ หมายถึงการดูแลรักษาและการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาวะของเด็กโดยเฉพาะ

ข้อ 6. เด็กและเยาวชนพึงได้รับความรัก และความเข้าใจอันจะช่วยพัฒนาบุคลิกของตน โดยเติบโตอยู่ในความรับผิดชอบของบิดา มารดาของเด็กเอง และในทุกกรณีเด็กจะต้องอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น ปลอดภัย และไม่พลัดพรากจากพ่อแม่ในกรณีที่เด็กไม่มีครอบคร้ว หรือมาจากครอบครัวที่ยากจน และมีลูกมากก็จะได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จากรัฐหรือองค์การต่าง ๆ

ข้อ 7. เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาซึ่งครูควรจะจัดให้เปล่าอย่างน้อย ในชั้นประถมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมโดยทั่ว ๆ ไป และให้เด็กเติบโตเป็นสมาชิกผู้ยังประโยชน์ต่อสังคมคนหนึ่ง การศึกษานี้คลุมไปถึงการแนะแนวทางชีวิต ซึ่งมีบิดามารดาเป็นผู้รับผิดชอบก่อนบุคคลอื่น ๆ เด็กจะต้องมีโอกาสได้รับควาาามสนุกสนานเพลิดเพลิน จากการเล่นและรื่นเริงพร้อมกันไปด้วย

ข้อ 8. เด็กและเยาวชนจะเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการคุ้มครองและสงเคราะห์ในทุกกรณี

ข้อ 9. เด็กและเยาวชนพึงได้รับการปกป้องให้พ้นจากการถูกทอดทิ้ง จากความโหดร้ายทารุณ และการถูกข่มเหง รังแกทุกชนิด เด็กจะต้องไม่กลายเป็นสินค้า ไม่ว่าในรูปใดจะต้องไม่มีการรับเด็กเข้าทำงานก่อนวัยอันสมควร ไม่มีการกระทำใด ๆ อันจะมีชักจูงหรืออนุญาติเด็กให้จำต้องรับจ้างทำงาน ซึ่งอาาจะเป็นผลร้ายต่อสุขภาพของเด็ก หรือเป็นเหตุให้การพัฒนาทางกายทางสมองและทางจิตใจของเด็กต้องเสื่อมลง

ข้อ 10. เด็กและเยาวชนพึงได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากการกระทำที่แสดงถึงการกีดกัน แบ่งแยกไม่ว่าทางเชื้อชาติ ศาสนาหรือรูปใด ๆ เด็กจะต้องได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมา ” ในภาวะแห่งจิตที่เต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจ และมีการหย่อนหนักหย่อนเบามิตรภาพระหว่างชนชาติต่าง ๆ สันติภาพ และภาพสากล และด้วยการสำนึกเต็มที่ว่าพลกำลังและความสารถพิเศษในตัวเขา ควรจะอุทิศเพื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน”

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม วันเด็กแห่งชาติ-4

คำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2499 – 2557

ในปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เห็นคุณค่าความสำคัญ ของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคิด สำหรับเด็ก นายกรัฐมนตรี ในสมัยต่อๆมา จึงได้ถือปฎิบัติสืบต่อมาดังต่อไปนี้

 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ. 2499
  จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
  โดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2502
  ขอให้เด็กสมัยปฎิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
  โดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2503
  ขอให้เด็กสมัยปฎิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
  โดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2504
  ขอให้เด็กสมัยปฎิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
  โดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2505
  ขอให้เด็กสมัยปฎิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
  โดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2506
  ขอให้เด็กสมัยปฎิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียร
  โดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2507
  – งดจัดงานวันเด็ก
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2508
  เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี
  โดย จอมพลถนอม กิตติขจร
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2509
  เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่น และสมานสามัคคี
  โดย จอมพลถนอม กิตติขจร
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2510
  อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี และ มีความประพฤติเรียบร้อย
  โดย จอมพลถนอม กิตติขจร
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ. 2511
  ความเจริญและความมั่นคงของไทยในอนาคต ขึ้นอยุ่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง
  โดย จอมพลถนอม กิตติขจร
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2512
  รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
  โดย จอมพลถนอม กิตติขจร
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2513
  เด็กประพฤติดีและศึกษาดีทำให้มีอนาคตแจ่มใส
  โดย จอมพลถนอม กิตติขจร
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ. 2514
  ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
  โดย จอมพลถนอม กิตติขจร
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2515
  เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
  โดย จอมพลถนอม กิตติขจร
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2516
  เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
  โดย จอมพลถนอม กิตติขจร
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2517
  สามัคคี คือ พลัง
  โดย นายสัญญา ธรรมศักดิ์
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2518
  เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความดี
  โดย นายสัญญา ธรรมศักดิ์
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2519
  เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี
  โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2520
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็น คุณสมบัติของเยาวชนไทย
  โดย นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2521
  เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
  โดย พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2522
  เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
  โดย พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2523
  อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
  โดย พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2524
  เด็กไทยมีวินัย ใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
  โดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2525
  ขยัน ศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
  โดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2526
  รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย และคุณธรรม
  โดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2527
  รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมั่น หมั่นศึกษา
  โดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ. 2528
  สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
  โดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2529
  นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  โดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2530
  นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  โดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2531
  นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  โดย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2532
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  โดย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2533
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  โดย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2534
  รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
  โดย นายอานันท์ ปันยารชุน
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2535
  สามัคคี มี วินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
  โดย นายอานันท์ ปันยารชุน
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2536
  ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
  โดย นายชวน หลีกภัย
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2537
  ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
  โดย นายชวน หลีกภัย
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2538
  สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
  โดย นายชวน หลีกภัย
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2539
  มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
  โดย นายบรรหาร ศิลปอาชา
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2540
  รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
  โดย พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2541
  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
  โดย นายชวน หลีกภัย
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2542
  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
  โดย นายชวน หลีกภัย
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2543
  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
  โดย นายชวน หลีกภัย
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2544
  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
  โดย นายชวน หลีกภัย
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2545
  เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคต ที่สดใส
  โดย พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2546
  เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
  โดย พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2547
  รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
  โดย พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2548
  เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
  พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2549
  อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
  โดย พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2550
  มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
  โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ. 2551
  สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
  โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ. 2552
  ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
  โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ. 2553
  คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
  โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ. 2554
  รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
  โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ. 2555
  สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
  โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ. 2556
  รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
  โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 • คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ. 2557
  กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง
  โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ที่มาจาก : tlcthai