สาระน่ารู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง (ตอนที่ 1)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

ท่านทราบหรือไม่ ปัจจุบันประเทศต่างๆ ในโลกทุกประเทศ จะต้องมีหน่วยงานสำหรับทำหน้าที่ผลิตหนังสือเดินทางให้ประชาชนของตนใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศ ? และท่านทราบหรือไม่ พัฒนาการของระบบการผลิตหนังสือเดินทางของประเทศต่างๆ ในโลกมี ไม่เหมือนกัน ?

พัฒนาการของการผลิตหนังสือเดินทาง สามารถแยกได้เป็น 3 กลุ่ม ใหญ่ๆ ดังนี้

  1. 1. หนังสือเดินทางกลุ่มที่ไม่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง คือ หนังสือเดินทาง ที่ยังใช้วิธีการ

ผลิตด้วยมือ และเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ต้องใช้ตาเปล่าในการตรวจ พูดง่ายๆ ก็คือ มีวิธีการผลิตโดยใช้กาวติดที่รูปแล้วปะลงบนหนังสือเดินทางแล้วเขียนข้อมูลต่างๆ ด้วยมือ ส่วนการตรวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ใช้สายตาของเจ้าหน้าที่ตรวจดูว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมหรือไม่ วิธีนี้ใช้มาตั้งแต่ยุคแรก ขอบอก !

 

  1. 2. หนังสือเดินทางที่อ่านได้ด้วยเครื่อง (Machine Readable Passport : MRP) คือ หนังสือ

เดินทาง ที่สามารถใช้เครื่องมืออ่านรหัสบนเล่มและทำให้ข้อมูลไปปรากฎที่จอคอมพิวเตอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสามารถอ่านได้จากจอคอมพิวเตอร์ ทำให้ระบบการตรวจคนเข้าเมืองสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแน่นอนขึ้น ลักษณะเหมือนเวลาเราไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าแล้วพนักงานของห้างใช้เครื่องมือยิงบาร์โค๊ตที่ติดบนสินค้าที่เราซื้อแล้วให้ข้อมูลไปปรากฏที่จอเพื่อตรวจดู การตรวจจากจอคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถตรวจสอบและเก็บข้อมูลต่างๆ และรูปภาพใบหน้าผู้เดินทางได้อย่างรวดเร็ว และใช้เปรียบเทียบในอนาคตได้

 

  1. 3. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic passport) หรือที่เรียกสั่นๆ ว่า “e-passport” คือ

หนังสือเดินทาง ระบบใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะพัฒนาขึ้นเมื่อสัก 4-5 ปี มานี้ ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการหนังสือเดินทางของประชาคมโลกเรา

ติดต่อ กองหนังสือเดินทาง
โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256
E-mail : consular05@mfa.go.th

แหล่งที่มาบทความ : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.consular.go.th