สาระน่ารู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง (ตอนที่ 2)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทางหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร ??

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ล่าสุด คือนอกจากมีข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของหนังสือเดินทางตามปกติ เช่น ชื่อ/สกุล รูปถ่าย ส่วนสูง วันเดือนปีเกิด ฯลฯ แล้วยังมีการนำเอาข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นและข้อมูลชีวภาพ อาทิ เค้าโครงใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือ ม่านตา มาเก็บไว้ใน microchip ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการตรวจสอบบุคคลเจ้าของหนังสือเดินทางเหมือนกับที่เราดูกันในภาพยนตร์ยังไงยังงั้น !

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ < ดีกว่าหนังสือเดินทางแบบเดิมอย่างไร

1. การนำเทคโนโลยีแบบใหม่ล่าสุดมาใช้ได้ช่วยทำให้การตรวจสอบพิสูจน์ตัวบุคคลเป็นไปอย่างแม่นยำถูกต้อง สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้สูง ซึ่งช่วยสกัดกั้นขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ เหล่าอาชญากร และการลักลอบเข้าเมืองและขจัดขบวนการค้ามนุษย์และเด็ก ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ขอบอกว่าการตรวจสอบที่ว่าถูกต้องแม่นยำนี้มิได้หมายถึงการตรวจสอบเฉพาะในขั้นตอน การเดินทางเข้าและออกที่ด่านเพียงอย่างเดียว แต่ได้นำข้อมูลชีวภาพเหล่านั้นมาใช้ตรวจสอบในขณะยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางด้วย ผลการดำเนินการที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถตรวจจับผู้ที่สวมตัวมาทำหนังสือเดินทางได้เป็นจำนวนมาก

2. เพราะฉนั้น พลเมืองของประเทศที่ใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เดินทางจึงเป็นผู้เดินทางที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อประชาชน ทำให้มีความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

ใครเป็นผู้ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ International Civil Aviation Organization (ICAO)
เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือเดินทางว่าควรจะมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการปลอมแปลงอย่างไรมาตั้งแต่อดีต และปัจจุบันก็เป็นผู้ออกมาตรฐานเกี่ยวกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ทำไมไทยต้องใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

  1. ก็ด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงของชาติอย่างที่บอกไว้แล้วไง
    1. หนังสือเดินทางเป็นเอกสารราชการสำคัญ เราต้องทำให้ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อให้คนไทยเดินทางไปต่างประเทศเป็นผู้เดินทางที่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้น

มีประเทศใดที่เริ่มใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วบ้าง ?(โปรดอ่านตอนต่อไป)

ติดต่อ กองหนังสือเดินทาง
โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256
E-mail : consular05@mfa.go.th

แหล่งที่มาบทความ : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.consular.go.th