สาระน่ารู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง (ตอนจบ)

August 5, 2014 admin Comments Off on สาระน่ารู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง (ตอนจบ)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทางICAO คือ อะไร

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ “International

Civil Aviation Organization” เป็นองค์กรที่ก่อตั้ง เมื่อปี 1944 มีสมาชิก
52 ประเทศในขณะนั้น ปัจจุบันมีสมาชิก 190 ประเทศแล้ว มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา และมีการประชุมประจำปี โดยรัฐบาลไทยส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมทุกปี

ทำไมจึงต้องพูดถึง ICAO

ICAO มีนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเดินทางระหว่างประเทศให้มีความปลอดภัยสูงสุด ลดความเสี่ยงจากการก่อการร้ายหรือการดำเนินการอื่นที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น จึงเป็นองค์กรที่ยอมรับกัน
ทั่วโลก รวมถึงการยอมรับให้เข้ามาพัฒนาเอกสารการเดินทาง ให้ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และสามารถใช้งานในการตรวจสอบความถูกต้องร่วมกันระหว่างหน่วยงานของประเทศต่างๆ ด้วย

ICAO ได้กำหนดเป้าหมาย / มาตรฐานสำคัญที่มุ่งให้ประเทศสมาชิกดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
การเดินทางของแต่ละประเทศให้เป็นผลสำเร็จ คือ

  • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2010 (พ.ศ. 2553) เป็นต้นไป หนังสือเดินทางที่ประเทศสมาชิก ออกให้ประชาชนของตนจะต้องเป็นหนังสือเดินทางแบบ อ่านได้ด้วยเครื่องทั้งหมด
  • หนังสือเดินทางชนิดที่ไม่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องที่ยังไม่หมดอายุ จะต้องหมดอายุ และถูกยกเลิกการใช้งานภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2015 (พ.ศ. 2558)

นอกจากนั้น ICAO ได้เริ่มต้นกระบวนการ “Vision 2020” ซึ่งเป็นการหารือกันเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการเพื่อให้มีการควบคุมการผ่านแดนและการบริหารจัดการข้อมูลบุคคลของผู้ถือหนังสือเดินทางที่มีความปลอดภัยและเป็นรูปแบบเดียวกันในหมู่ประเทศสมาชิก โดยใช้ประโยชน์จากการใช้งานของ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีประเทศสมาชิกออกใช้เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น
จึงเห็นได้ว่าหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ ICAO นำมาใช้ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางระหว่างประเทศในอนาคต

สิ่งนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลไทยได้เริ่มออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนไทยมาตั้งแต่ปี 2548

 

ติดต่อ กองหนังสือเดินทาง
โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256
E-mail : consular05@mfa.go.th

แหล่งที่มาบทความ : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.consular.go.th

Related Posts

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image