สาระน่ารู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง (ตอนจบ)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทางICAO คือ อะไร

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ “International

Civil Aviation Organization” เป็นองค์กรที่ก่อตั้ง เมื่อปี 1944 มีสมาชิก
52 ประเทศในขณะนั้น ปัจจุบันมีสมาชิก 190 ประเทศแล้ว มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา และมีการประชุมประจำปี โดยรัฐบาลไทยส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมทุกปี

ทำไมจึงต้องพูดถึง ICAO

ICAO มีนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเดินทางระหว่างประเทศให้มีความปลอดภัยสูงสุด ลดความเสี่ยงจากการก่อการร้ายหรือการดำเนินการอื่นที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น จึงเป็นองค์กรที่ยอมรับกัน
ทั่วโลก รวมถึงการยอมรับให้เข้ามาพัฒนาเอกสารการเดินทาง ให้ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และสามารถใช้งานในการตรวจสอบความถูกต้องร่วมกันระหว่างหน่วยงานของประเทศต่างๆ ด้วย

ICAO ได้กำหนดเป้าหมาย / มาตรฐานสำคัญที่มุ่งให้ประเทศสมาชิกดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
การเดินทางของแต่ละประเทศให้เป็นผลสำเร็จ คือ

  • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2010 (พ.ศ. 2553) เป็นต้นไป หนังสือเดินทางที่ประเทศสมาชิก ออกให้ประชาชนของตนจะต้องเป็นหนังสือเดินทางแบบ อ่านได้ด้วยเครื่องทั้งหมด
  • หนังสือเดินทางชนิดที่ไม่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องที่ยังไม่หมดอายุ จะต้องหมดอายุ และถูกยกเลิกการใช้งานภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2015 (พ.ศ. 2558)

นอกจากนั้น ICAO ได้เริ่มต้นกระบวนการ “Vision 2020” ซึ่งเป็นการหารือกันเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการเพื่อให้มีการควบคุมการผ่านแดนและการบริหารจัดการข้อมูลบุคคลของผู้ถือหนังสือเดินทางที่มีความปลอดภัยและเป็นรูปแบบเดียวกันในหมู่ประเทศสมาชิก โดยใช้ประโยชน์จากการใช้งานของ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีประเทศสมาชิกออกใช้เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น
จึงเห็นได้ว่าหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ ICAO นำมาใช้ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางระหว่างประเทศในอนาคต

สิ่งนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลไทยได้เริ่มออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนไทยมาตั้งแต่ปี 2548

 

ติดต่อ กองหนังสือเดินทาง
โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256
E-mail : consular05@mfa.go.th

แหล่งที่มาบทความ : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.consular.go.th