เพลงชาติกัมพูชา

13 Feb 2016
573

ธงชาติอาเซียนประเทศกัมพูชา

เพลงชาติกัมพูชา (โนโกร์เรียช )
ชื่อเพลง : เพลงนครราช (Nokoreach)
แปลว่า “เมืองของพระเจ้าแผ่นดิน

ซม ปวก เตฝดา เรียกซา มฮา กสัต เยิง
ออย บาน รุง เรือง ดอย เจ็ย ม็องก็อล เซเร็ย ซัวสเด็ย
เยิง ขญม เปรียะฮ์ ออง โซม ซรก กรอม มลุป เปรียะฮ์ บารอเม็ย
เน็ย เปรียะฮ์ นอรอบอเด็ย ว็อง กสัตรา แดล ซาง ปราสาต ถมอ
กรุป กรอง แดน ขแม็ย โบะราน ทเกิง ทกานฯ

*หมายเหตุ เนื้อร้องของเพลงนครราชมี 3 บท แต่เวลาร้องในประเทศกัมพูชา นิยมร้องแต่บทแรกเพียงบทเดียว