เพลงชาติสิงคโปร์

13 Feb 2016
467

ธงชาติอาเซียนประเทศสิงคโปร์

เพลงชาติสิงคโปร์
ชื่อเพลง : มาจูละห์ ซีงาปูรา (Majulah Singapura)
แปลว่า “สิงคโปร์จงเจริญ

Mari kita rakyat Singapura Sama-sama menuju bahagia
Cita-cita kita yang mulia Berjaya Singapura
Marilah kita bersatu Dengan semangat yang baru
Semua kita berseru Majulah Singapura
Majulah Singapura