Tag: จังหวัดยโสธร

ดอกไม้ประจำจังหวัดยโสธร

March 16, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดยโสธร ดอกบัวแดง ดอกไม้ประจำจังหวัดยโสธร ดอกไม้ประจำจังหวัด ยโสธร ชื่อดอกไม้ ดอกบัวแดง ชื่อสามัญ Water Lily ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus Linn. วงศ์ NYMPHACACEAE ชื่ออื่น ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ สีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า สภาพที่เหมาะสม ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำ แสงแดดอ่อน จนถึง แดดจัด ถิ่นกำเนิด Read more →

จังหวัดยโสธร

February 11, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เดิมจังหวัดยโสธรเป็นอำเภอยโสธร อำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2515 ได้ยกฐานะเป็นจังหวัดยโสธร ตามประกาศคณะปฏิวัติ นับเป็นจังหวัดที่ 71 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ 4,161 ตารางกิโลเมตร ยโสธร เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในเขตอีสานตอนล่างเป็นที่ราบสูงมีดินปนทราย ทางทิศเหนือมีภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน พืชสำคัญๆ ที่ปลูก เช่น ข้าว ปอ มันสำปะหลัง สามารถทำได้เฉพาะฤดูฝนเท่านั้น ในฤดูแล้งมีความแห้งแล้งมาก อากาศร้อนจัด ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด สามารเพาะปลูกพืชผักสวนครัวได้ดี สภาพของป่าเหลือน้อย มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเป็นที่ราบเหมาะสำหรับเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ ทางทิศใต้เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา มีแม่น้ำชีไหลผ่าน เป็นระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองยโสธร อำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอป่าติ้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง อำเภอเลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ คำขวัญประจำจังหวัด เมืองประชาธิปไตย บั้งไฟโก้ แตโมหวาน หมาอนขวานผ้าขิต แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ตราประจำจังหวัด ปพระธาตุอานนท์ ปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดยโสธร ขนาบด้วยรูปสิงห์ 2 ตัว เบื้องล่างของภาพดังกล่าวรองรับด้วยรูปดอกบัวบาน ต้นไม้ประจำจังหวัด กระบาก ดอกไม้ประจำจังหวัด บัวหลวง สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว พระธาตุก่องข้าวน้อย รอยพระพุทธบาทจำลอง พระนอนภูถ้ำพระ หมู่บ้านศรีฐาน Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top