Tag: ภาวะสมองเสื่อม

สาระน่ารู้กับโรงพยาบาลธนบุรี เกี่ยวกับสุขภาพภาวะสมองเสื่อม

August 15, 2014 admin Comments Off on สาระน่ารู้กับโรงพยาบาลธนบุรี เกี่ยวกับสุขภาพภาวะสมองเสื่อม

สาระน่ารู้กับโรงพยาบาลธนบุรี เกี่ยวกับสุขภาพภาวะสมองเสื่อม เป็นเวลานานนับศตวรรษ ที่มนุษย์เราได้มีพยายามที่จะหาวิธีทำให้ตัวเองฉลาดขึ้น หรือหายาทำให้สมองดี แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ตรงกันข้าม คนส่วนใหญ่เมื่อมีอายุมากขึ้นจะพบว่ามีความจำเลวลง หลงลืมหรือบุคลิกภาพและอารมณ์ผิดแผกไปจากปกติ บางรายเป็นมากจนจัดว่าเป็นโรคขึ้นมา ซึ่งเรียกว่า ภาวะสมองเสื่อม ภาวะสมองเสื่อมพบบ่อยแค่ไหน พบว่าอยู่ในอัตราสูงถึง 5-8% ของผู้สูงอายุเกิน 65 ปี และจะมีอัตราเป็นโรคสูงถึง 20% และถ้าอายุเกิน 90 ปี จะพบในครึ่งหนึ่งที่มีภาวะสมองเสื่อมเกิดขึ้นในประเทศไทยพบว่ามีประชากรอายุ เกิน 60 ปี ถึง 3 ล้าน 1 แสนคน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ร้อยละ 5.7 ของประชากรไทย ( พ.ศ.2532 ) ดังนั้นกลุ่มประชากรกลุ่มนี้จึงมีความโน้มเอียงสูงที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top