Tag: อุทยานแห่งชาติ (National Park)

อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

February 16, 2015 admin No comments

อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย อุทยานแห่งชาติ (National Park) หมายถึงเขตพื้นที่ซึ่งสงวนไว้เพื่อที่จะรักษาและทำการคุ้มครอง ทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นๆ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งพื้นที่ดินทั่วไป ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะและชายฝั่ง อุทยานแห่งชาติของประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมด 81 แห่ง แบ่งออกเป็นอุทยานแห่งชาติทางบกจำนวน 67 แห่ง และอุทยานแห่งชาติทางทะเลอีกจำนวน 14 แห่ง แต่เมื่อรวม ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสวนรุกขชาติ เข้าด้วยกันทั้งหมด ประเทศไทยจะมีพื้นที่อนุรักษ์ทั้งสิ้น 148 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศดังนี้ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัด นครราชสีมา-ปราณบุรี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัด นครนายก-สระบุรี , ปราจีนบุรี-นครราชสีมา อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์ จังหวัด กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัด กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัด สตูล อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัด เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัด พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัด เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัด เชียงใหม่-พะเยา-ลำปาง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัด เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์-ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัด กำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัด ปราจีนบุรี อุทยานแห่งชาติห้วยหวด จังหวัด สกลนคร อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัด กำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวัด แม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า จังหวัด พัทลุง-ตรัง อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย จังหวัด อุบลราธานี อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัด สกลนคร-กาฬสินธุ์ […] Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top