จังหวัดกำแพงเพชร

กำแพงเพชร เป็น เมืองเก่าแก่ อายุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ปีมาแล้ว ตัวเมือง ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง มีชื่อเดิมว่า เมืองชากังราว และเมืองนครชุม สถานที่ท่องเที่ยว ของกำแพงเพชร มีทั้งโบราณสถานเก่าแก่ ต่าง ๆ ซึ่งเป็นประจักษ์พยาน ในความเจริญรุ่งเรือง ของเมืองกำแพงเพชร ในอดีต และธรรมชาติ เช่นภูเขา น้ำตก

กำแพงเพชร มีพื้นที่ ๘,๖๐๗,๔๙๐ ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ๓๕๘ กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ ๔ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอพรานกระต่าย อำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอไทรงาม อำเภอลานกระบือ อำเภอคลองสาน กิ่งอำเภอทรายทองวัฒนา กิ่งอำเภอปางศิลาทอง กิ่งอำเภอบึงสามัคคี และกิ่งอำเภอโกสัมพีนคร

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอไทรงาม อำเภอคลองลาน อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอคลองขลุง อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโกสัมพีนคร

ชื่อจังหวัดกำแพงเพชรภาษาอังกฤษ Kamphaeng Phet

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก, อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัย อำเภอลาดยาว และอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอสามง่าม อำเภอบึงนาราง และอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

คำขวัญประจำจังหวัด
กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ

ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัดกำแพงเพชร
รูปกำแพงเมืองโบราณหมายถึงจังหวัดที่เก่าแก่ มีกำแพงเมืองแข็งแกร่งประดุจดังเพชร เป็นเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านสำคัญทางเหนือในสมัยสุโขทัย

ต้นไม้ประจำจังหวัด
สีเสียดแก่น

ดอกไม้ประจำจังหวัด
พิกุล

ผลไม้ประจำจังหวัด
กล้วยไข่

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
สระแก้ว วัดพระธาตุ วัดช้างรอบ วนอุทยานเขาสน น้ำตกคลองน้ำไหล พระสี่อริยาบถ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร ศาลพระอิศวร หลวงพ่อโม้ อุทยานแห่งชาติน้ำคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

รหัสไปรษณีย์กำแพงเพชร

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด