จังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและและภูเขาสูง สภาพป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ

ดินแดนบางส่วนพบหลักฐานว่าเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติ ศาสตร์และเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมืองในสมัยทวารวดี ตามตำนานกล่าวว่าในสมัยสุโขทัย ท้าวมหาพรหมได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า (อำเภอหนองฉาง) แล้วพาคนไทยมาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญ จึงเรียกว่า “เมืองอู่ไทย” ตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทย ต่อมาเกิดน้ำแล้งกระแสน้ำเปลี่ยนทาง เมืองจึงถูกทิ้งร้าง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวกะเหรี่ยงชื่อ “พะตะเบิด” เข้ามาปรับปรุงเมืองอู่ไทย โดยขุดทะเลสาบขังน้ำไว้ใกล้เมืองและเป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยคนแรก ชื่อเมือง จึงเรียกเพี้ยนเป็น “เมืองอุไทย” ตามสำเนียงชาวกะเหรี่ยงและมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอก ในการสกัดกั้นกองทัพพม่าที่จะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการอพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือนที่ริมฝั่ง แม่น้ำสะแกกรังมากขึ้น และได้กลายเป็นที่ตั้งของตัวเมืองอุทัยธานีในปัจจุบัน

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอลานสัก อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอหนองฉาง อำเภอทัพทัน อำเภอบ้านไร่ อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอห้วยคต

ชื่อจังหวัดอุทัยธานีภาษาอังกฤษ Uthai Thani

คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านนำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

ตราประจำจังหวัด

รูปสมเด็จพระปฐมบรมหาชนกประทับบนพลับพลา ภาพภูเขาคือเขาสะแกกรัง ซึ่งมีพระมณฑป พระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่ รูปต้นไม้และพื้นดินคืออาณาบรเวณที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ รัศมีของพระอาทิตย์หมายถึงรุ่งอรุณ เป็นความหมายเดียวกับชื่อเมือง ซึ่งแปลว่าเมืองพระอาทิตย์แรกขึ้น

ต้นไม้ประจำจังหวัด
สะเดา

ดอกไม้ประจำจังหวัด
สุพรรณิการ์

ผลไม้ประจำจังหวัด
ส้มโอ

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
พระมงคลศักดิ์สิทธิ์ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดอุโบสถราม รอยพระพุทธบาทเขาสะแกกรัง อนุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกฯ เขาปฐวี ถ้ำเขาพระยาพายเรือ เขตฯ ห้วยขาแข้ง

รหัสไปรษณีย์อุทัยธานี

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด