เตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS)

IELTS

IELTS เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานที่พัฒนาโดยความร่วมมือกันระหว่าง the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) บริติช เคานซิล และ IDP: IELTS Australia

IELTS ใช้ระดับทักษะทางภาษาอังกฤษในด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ ข้อสอบจะใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ชม. 45 นาที โดยแบ่งเป็น 4 หมวด ดังนี้

  • ทักษะการฟัง เพื่อนๆจะได้ฟังเทปบทพูดบทสนทนา ที่มีความหลากหลายของสำเนียงและการออกเสียง แล้วตอบคำถาม โดยจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียว และมีเวลาให้ในการอ่านและคำถาม ใช้เวลาในการสอบทักษะนี้ประมาณ  30 นาที
  • ทักษะการอ่าน มีบทความมาให้อ่านและตอบคำถามทั้งหมด 3 เรื่อง ซึ่งเนื้อหาที่ใช้ในการสอบจะเป็นลักษณะการอ่านเชิงวิชาการ Academic Reading โดยเนื้อหาที่ใช้ในการสอบจะไม่เฉพาะเจาะจงทางด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านใดเป็นพิเศษ ใช้เวลาในการสอบทักษะนี้ประมาณ  60 นาที

ลักษณะข้อสอบทั้งด้านการฟังและการอ่านนี้ จะหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น multiple choices, เติมคำ, จับคู่, เลือกข้อถูกผิด

 

  • ทักษะการเขียนเชิงวิชาการ Academic Writing จะมี 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกเขียนอธิบาย graph, ตาราง หรือ diagram ที่กำหนด ความยาวประมาณ 150 คำ ส่วนที่สองเป็นการเขียนบรรยายหรือแสดงความเห็น อภิปราย หรือโต้แย้งจากหัวข้อที่กำหนดให้โดยกำหนดความยาวประมาณ 250 คำ .ใช้เวลาในการทำข้อสอบทั้งสองบทความนี้ 60 นาที
  • ทักษะการพูด รูปแบบการทดสอบการพูดจะเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้สัมภาษณ์ที่โดยมากเป็น Native Speaker ผู้สมัครจะได้รับการประเมินในส่วนของการใช้ภาษาเพื่อตอบคำถามสั้นๆ หรือโต้ตอบกับผู้สัมภาษณ์ในหัวข้อที่กำหนด ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 15 นาที

เพื่อนๆ สามารถดูรายละเอียดของ IELTS ได้ที่ http://www.ielts.org/

 

สำหรับรายละเอียดการสมัครและศูนย์สอบสามารถดูรายละเอียดที่

http://www.britishcouncil.org/th/thailand-exams-ielts-registration-fees.htm

 

ทั้งนี้ผลการสอบวัดจะแบ่งเป็น 9 ระดับ ดังนี้

9 (ดีเลิศ) สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสม ถูกต้องแม่นยำ และมีเข้าใจในภาษาดีเยี่ยม

8 (ดีมาก) สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว แต่อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมบ้างบางครั้ง สามารถถกปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีเหตุผลได้ดี

7 (ดี) สามารถใช้ภาษาได้ดีแต่ยังมีความผิดพลาดและเข้าใจผิดในบางโอกาส แต่โดยทั่วไปสามารถใช้ภาษาในลักษณะที่ซับซ้อนได้ดีและเข้าใจในการให้เหตุผลได้ดี

6 (ใช้งานได้) มีความสามรถในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมในการใช้ภาษาบ้าง แต่ก็สามรถสื่อสารและเข้าใจภาษาที่ซับซ้อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่คุ้นเคย

5 (ปานกลาง) มีความสามารถในการใช้ภาษาได้บางส่วนและเข้าใจความหมายกว้างในสถานการณ์ส่วนใหญ่ แต่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อยๆแต่ก็สามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานในเรื่องที่ตนถนัดได้ดี

4 (จำกัด) มีความสามารถในการสื่อสารจำกัดเฉพาะเรื่องที่ตนเองคุ้นเคย มีปัญหาในการสื่อสาร การเข้าใจและการแสดงออกทางความคิด และไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้

3 (จำกัดมาก) รู้และเข้าใจความหมายกว้างๆในสถานการณ์ที่คุ้นเคยและมีการหยุดชะงักในการสื่อสารบ่อย

2 (ไม่สามารถสื่อสารคำศัพท์ขั้นพื้นฐานได้) ไม่สามารถสื่อสารเป็นเรื่องราวได้ พูดได้เป็นคำๆเฉพาะคำคัพท์สั้นๆที่คุ้นเคยเท่านั้น มีปัญหาในการทำความเข้าใจภาษาพูดและภาษาเขียน

1 (ใช้ภาษาไม่ได้เลย) ไม่สามารถใช้ภาษาได้นอกจากคำศัพท์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 

สำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยจะตั้งเกณฑ์ภาษาอังกฤษ

IELTS ระดับ 6-7 ขึ้นไป เพื่อนๆควรเตรียมตัวสอบแต่เนิ่นๆ อย่างน้อยที่สุดควรได้เห็นรูปแบบ ลักษณะของข้อสอบ และได้ลองทำแบบฝึกหัดก่อนสอบจริง

โดยส่วนตัวผมคิดว่าผู้ที่เตรียมตัวไปศึกษาต่อควรเตรียมตัว Academic Writing เนื่องจากทักษะการเขียนนี้จำเป็นสำหรับการศึกษาเนื่องจากระบบการสอบโดยมากจะเป็นแบบข้อเขียน อีกทั้งจำเป็นต่อการเขียนวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลด้วย