Tag: ภาคตะวันตก

จังหวัดภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

February 19, 2015 admin No comments

จังหวัดภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง ภาคตะวันตก อยู่ทางตะวันตกของประเทศ มีลักษณะพื้นที่เป็นทั้งที่สูงและที่ราบต่ำ ภาคตะวันตกมีจังหวัดทั้งหมด 5 จังหวัด ดังนี้ 1.จังหวัดกาญจนบุรี 2.จังหวัดตาก 3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4.จังหวัดเพชรบุรี 5.จังหวัดราชบุรี จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันตกคือจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีขนาดพื้นที่ 19,483 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่จังหวัดราชบุรีมีขนาดเล็กที่สุด โดยมีพื้นที่ 5,197 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดคือจังหวัดกาญจนบุรี มีประชากรทั้งสิ้น 839,776 คน โดยที่จังหวัดเพชรบุรีมีประชากรน้อยที่สุดเพียง 464,033 คน ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคตะวันตกเป็นเทือกเขา ที่สูง และที่ราบต่ำสลับกันไป เป็นแหล่งเพาะปลูกทั้งข้าวและพืชไร่ที่สำคัญแหล่งหนึ่งของประเทศเนื่องจากมี เขื่อนหลายแห่งและแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน Read more →

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top