จังหวัดภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคตะวันตก อยู่ทางตะวันตกของประเทศ มีลักษณะพื้นที่เป็นทั้งที่สูงและที่ราบต่ำ

ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด

 

จังหวัดในภาคตะวันตก มีกี่จังหวัด ภาคตะวันตกมีจังหวัดทั้งหมด 5 จังหวัด ดังนี้

1.จังหวัดกาญจนบุรี
2.จังหวัดตาก
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.จังหวัดเพชรบุรี
5.จังหวัดราชบุรี

จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันตกคือจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีขนาดพื้นที่ 19,483 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่จังหวัดราชบุรีมีขนาดเล็กที่สุด โดยมีพื้นที่ 5,197 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดคือจังหวัดกาญจนบุรี มีประชากรทั้งสิ้น 839,776 คน โดยที่จังหวัดเพชรบุรีมีประชากรน้อยที่สุดเพียง 464,033 คน

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคตะวันตกเป็นเทือกเขา ที่สูง และที่ราบต่ำสลับกันไป เป็นแหล่งเพาะปลูกทั้งข้าวและพืชไร่ที่สำคัญแหล่งหนึ่งของประเทศเนื่องจากมี เขื่อนหลายแห่งและแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดในประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด