จังหวัดสุโขทัย

February 15, 2015 clonedbabies No comments

สุโขทัย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 440 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,596 ตารางกิโลเมตร สุโขทัย เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง คำว่า “สุโขทัย” มาจากสองคำคือ “สุข+อุทัย” อันมีความหมายว่า “รุ่งอรุณแห่งความสุข” สุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 1700 มีกษัตริย์ปกครองหลายพระองค์ ที่สำคัญคือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ประดิษฐ์อักษรไทยและวางรากฐานการเมือง การปกครอง ศาสนา ตลอดจนขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอคีรีมาศ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสำโรง อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีนคร อำเภอทุ่งเสลี่ยม

คำขวัญประจำจังหวัด
มรดกโลกลำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

ตราประจำจังหวัด

รูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประทับบนแท่นมนังคศิลา หมายถึง พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัย ทรงประทับบนแท่นมนังคศิลาปกป้องไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข

ต้นไม้ประจำจังหวัด
ต้นตาล

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกบัวหลวง

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
ศาลพระแม่ย่า พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วัดมหาธาตุ เนินปราสาทพระร่วง วัดศรีสวาย วัดศรีชุม เตาทุเรียง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image