จังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและและภูเขาสูง สภาพป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ

ดินแดนบางส่วนพบหลักฐานว่าเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติ ศาสตร์และเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมืองในสมัยทวารวดี ตามตำนานกล่าวว่าในสมัยสุโขทัย ท้าวมหาพรหมได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า (อำเภอหนองฉาง) แล้วพาคนไทยมาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญ จึงเรียกว่า “เมืองอู่ไทย” ตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทย ต่อมาเกิดน้ำแล้งกระแสน้ำเปลี่ยนทาง เมืองจึงถูกทิ้งร้าง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวกะเหรี่ยงชื่อ “พะตะเบิด” เข้ามาปรับปรุงเมืองอู่ไทย โดยขุดทะเลสาบขังน้ำไว้ใกล้เมืองและเป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยคนแรก ชื่อเมือง จึงเรียกเพี้ยนเป็น “เมืองอุไทย” ตามสำเนียงชาวกะเหรี่ยงและมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอก ในการสกัดกั้นกองทัพพม่าที่จะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการอพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือนที่ริมฝั่ง แม่น้ำสะแกกรังมากขึ้น และได้กลายเป็นที่ตั้งของตัวเมืองอุทัยธานีในปัจจุบัน

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอลานสัก อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอหนองฉาง อำเภอทัพทัน อำเภอบ้านไร่ อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอห้วยคต

คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านนำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

ตราประจำจังหวัด

รูปสมเด็จพระปฐมบรมหาชนกประทับบนพลับพลา ภาพภูเขาคือเขาสะแกกรัง ซึ่งมีพระมณฑป พระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่ รูปต้นไม้และพื้นดินคืออาณาบรเวณที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ รัศมีของพระอาทิตย์หมายถึงรุ่งอรุณ เป็นความหมายเดียวกับชื่อเมือง ซึ่งแปลว่าเมืองพระอาทิตย์แรกขึ้น

ต้นไม้ประจำจังหวัด
สะเดา

ดอกไม้ประจำจังหวัด
สุพรรณิการ์

ผลไม้ประจำจังหวัด
ส้มโอ

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
พระมงคลศักดิ์สิทธิ์ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดอุโบสถราม รอยพระพุทธบาทเขาสะแกกรัง อนุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกฯ เขาปฐวี ถ้ำเขาพระยาพายเรือ เขตฯ ห้วยขาแข้ง