ดอกไม้ประจำจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย

ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย
ข้อมูลดอกไม้ประจำจังหวัด โดยเรียงตามภูมิภาค

ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด ดังนี้

ดอกไม้ประจำจังหวัดภาคเหนือ

ภาคกลาง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และอีก 21 จังหวัด ดังนี้

ดอกไม้ประจำจังหวัดภาคกลาง

ดอกไม้ประจำจังหวัดภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 20 จังหวัด ดังนี้

ดอกไม้ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดอกไม้ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดอกไม้ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด ดังนี้

ดอกไม้ประจำจังหวัดภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก มี 5 จังหวัด ดังนี้

ดอกไม้ประจำจังหวัดภาคตะวันตก

ภาคใต้ มี 14 จังหวัด ดังนี้

ดอกไม้ประจำจังหวัดภาคใต้

ดอกไม้ประจำจังหวัดภาคใต้

และทั้งหมดนี้ก็คือเกร็ดความรู้เรื่อง ดอกไม้ประจำจังหวัดต่าง ๆ จะเห็นว่าจังหวัดส่วนใหญ่จำนวน 72 จังหวัดมีดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกไม้บางชนิดก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของหลายจังหวัด เช่น ดอกทองกวาว ดอกสุพรรณิการ์และดอกบัวหลวง เป็นต้น