นิทานชาดก ขัลลฏิยชาดก

June 8, 2014 admin Comments Off on นิทานชาดก ขัลลฏิยชาดก

นิทานชาดก ขัลลฏิยชาดก

” ขัลลฏิยชาดก นางเปรตขัลลฏิยะ ” นางเปรตขัลลฏิยะ ชาดกว่าด้วยความหลงผิดลุ่มหลงในอบายมุข และทำกรรมชั่ว อิจฉาริษยา แต่เมื่อยังมีสติกลับตัวกลับใจได้ ผลบุญที่ทำส่งผลให้หลุดพ้นในบ่วงกรรม ทำให้พ้นทุกข์ …

Related Posts

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image