เพลงชาติลาว

13 Feb 2016
480

ธงชาติอาเซียนประเทศลาว

เพลงชาติลาว
ชื่อเพลง : เพลงชาติลาว หรือ เพงซาดลาวในภาษาลาว

ซาดลาวตั้งแต่ใดมา ลาวทุกถ้วนหน้าเซิดซูสุดใจ
ฮ่วมแฮงฮ่วมจิดฮ่วมใจ สามักคีกันเป็นกำลังเดียว
เด็ดเดี่ยวพ้อมกันก้าวหน้า บูซาซูเกียดของลาว
ส่งเสิมใซ้สิดเป็นเจ้า ลาวทุกซนเผ่าสะเหมอพาบกัน
บ่ให้พวกจักกะพัด และพวกขายซาดเข้ามาลบกวน
ลาวทั้งมวนซูเอกะลาด อิดสะละพาบของซาดลาวไว้
ตัดสินใจสู้ซิงเอาไซ พาซาดลาวไปสู่ความวัดทะนา