จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีความโดดเด่นหลายลักษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ นับเป็นจังหวัดที่สถิติน่าสนใจหลายอย่าง เช่น มีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศ และมีประชากรน้อยมากเป็นอันดับ 3 ในขณะที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 8 ของประเทศ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่าเป็น เมืองสามหมอก เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศมีหมอกปกคลุมตลอดเวลาส่วนใหญ่ของปี นอกจากนี้แม่ฮ่องสอนยังนับเป็นพื้นที่ปลายสุดด้านตะวันตกของประเทศ คือที่เส้นแวง 97.5 องศาตะวันออกในเขตอำเภอแม่สะเรียง (ตะวันออกสุดของประเทศ อยู่ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ 105.5 องศาตะวันออก)

หน่วยการปกครอง
แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอปาย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย อำเภอปางมะผ้า

ชื่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาษาอังกฤษ Mae Hong Son

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉาน รัฐกะยา และรัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แตง อำเภอสะเมิง อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐฉาน รัฐกะยา และรัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์

คำขวัญประจำจังหวัด
หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

ตราประจำจังหวัด

 

ตราประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รูปช้างในท้องน้ำ หมายถึงการฝึกช้างป่าให้รู้จักการบังคับบัญชาในการรบและงานด้านต่างๆ นับเป็นความเชี่ยวชาญของชาวเมืองมาแต่โบราณ

ต้นไม้ประจำจังหวัด
กระพี้จั่น

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกบัวตอง

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
แม่สะเรียง วัดอุทยานรมณ์ หมู่บ้านกระเหรี่ยงพะมะลอ พระธาตุกองมู วัดพระนอน วัดน้ำฮู
วนอุทยานถ้ำปลา ถ้ำธารลอด ถ้ำปลา หมู่บ้านลีซอปางแปก ล่องเรือแม่น้ำปาย บ้านน้ำเพียงดิน อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติแม่เงา อุทยานแห่งชาติลุ่มน้ำคง(สาละวิน) วัดจองคำ

รหัสไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด