จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา หรือเรียกสั้นๆ ว่า “อยุธยา” ตั้งอยู่ในภาคกลาง เป็นเมืองหลวงเก่าของไทย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1893 โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ในเวลา 417 ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีกษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ (ไม่รวมขุนวรวงศาธิราช) จาก 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง นับเป็นราชธานีของไทยที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่อยู่ใน ดินแดนแหลมทองแห่งนี้ มีพื้นที่เป็นที่ลุ่ม มีแม่น้ำสายใหญ่คือ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลมาบรรจบกันในลักษณะล้อมรอบผืนแผ่นดินส่วนใหญ่ของตัวเมืองไว้ ตัวจังหวัดจึงเป็นเกาะที่มีบ้านเรือนปลูกเรียงรายหนาแน่นตามสองข้างฝั่งแม่ น้ำ พระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 2,556.6 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 76 กิโลเมตร

หน่วยการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอภาชี อำเภอบ้านแพรก อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอบางบาล อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน อำเภอเสนา อำเภออุทัย อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอท่าเรือ และอำเภอวังน้อย

ชื่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาษาอังกฤษ Phra Nakhon Si Ayutthaya

อาณาเขต

คำขวัญประจำจังหวัด

ราชธานี อู่ข้าวอู่นำ เลิศลำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปสังข์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพานแว่นฟ้า ภายในปราสาทใต้ต้นหมัน ซึ่งนับถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์อันประเสริฐ

ต้นไม้ประจำจังหวัด

หมัน

ดอกไม้ประจำจังหวัด

โสน

สถานที่สำคัญ

แหล่งท่องเที่ยว

ป้อมและปราการรอบกรุง ป้อมเพชร ป้อมมหาไชย ป้อมประตูข้าวเปลือก ประตูช่องกุด วัดสมณโกศ วัดเจ้าพญาไทหรือวัดใหญ่ไชยมงคล หรือวัดป่าแก้ว วัดกุฎีดาว วัดสุวรรณดารามราชวรวิหาร วัดพระราม วัดภูเขาทอง วัดโลกญสุทธา วัดราชบูรณะ วัดหน้าพระเมรุ วัดพระมหาธาตุ วัดเสนาสนาราม วัดไชยวัฒนาราม วัดพนัญเชิง วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดสวนหลวงสบสวรรค์ วิหารพระมงคลบพิตร พระที่นั่งวิหารสมเด็จ พระที่นั่งพิสัยศัลยลักษณ์ พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท วังจันทรเกษมหรือวังหน้า พระที่นั่งบรรยงค์รัตนาสน์ พลับพลาจตุรมุข พระที่จักรวรรดิไพชยนต์ พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร พระที่นั่งพิมานรัตยา พระที่นั่งตรีมุข พระราชวังบางปะอิน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา พระที่นั่งเพนียด ตำหนักนครหลวง โบราณสถานในพระราชวังบางปะอิน พระที่นั่งวิฑูรทัศนา เหมมณเฑียรเทวราช พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระที่นั่งวโรภาสพิมาน วัดชุมพลนิกายาราม พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร พระที่นั่งเวหาสน์จำรูญ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ โรงละครรัชกาลที่ 6 อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (อนุสาวรีย์พระนางเรือล่ม)

รหัสไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด