จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ประมาณ 12,891 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองเก่าแก่ มีหลักฐานว่าในพุทธศตวรรษที่ 13 รวมอยู่กับอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่าเมืองกาญจนดิษฐ์ ครั้นเมื่อมีการปกครองแบบมณฑล ได้รวมเมืองทั้งสามเป็นเมืองเดียวกันเรียกว่า เมืองไชยา ต่อมา พ.ศ. 2458 รัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยามาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานี แปลว่า เมืองแห่งคนดี

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 19 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิยม อำเภอพนม อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเกาะสมุย อำเภอดอนสัก อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าฉาง อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านตาขุน อำเภอเกาะพะงัน อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอชัยบุรี และอำเภอวิภาวดี

ชื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีภาษาอังกฤษ Surat Thani

คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

รูปเจดีย์ หมายถึงพระธาตุไชยา ซึ่งกล่าวกันว่ามีพระธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ต้นไม้ประจำจังหวัด
เคี่ยม

ดอกไม้ประจำจังหวัด
บัวผุด

ผลไม้ประจำจังหวัด
ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ เงาะโรงเรียน เงาะมีความแตกต่างจากเงาะที่อื่น คือ หวาน และกรอบ ซึ่งนับเป็นความภูมิใจหนึ่งของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจดังกล่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงจัดให้มี การนำผลผลิตจากเงาะโรงเรียนและผลผลิตอื่น ๆ มาจำหน่ายและตั้งชื่อว่า งานวันเงาะโรงเรียน โดยจะจัดขึ้นประมาณต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
พระบรมธาตุไชยา เกาะสมุย สวนโมกขพราราม เกาะสมุย พระธาตุศรีสุราษฏร์ วนอุทยานนกน้ำ บ้านทุ่งทอง สระบางสวรรค์ ฟาร์มหอยนางรม น้ำตกธารเสด็จ วนอุทยานแห่งชาติเขาท่าเพชร พุมเรียง เขื่อนเชี่ยวหลาน เกาะพงัน เขื่อนรัชประภา

รหัสไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด