จังหวัดอำนาจเจริญ

February 22, 2015 clonedbabies No comments

อำนาจเจริญ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตั้งขึ้นล่าสุดเป็นจังหวัดที่ 76 ของประเทศ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เดิมเป็นอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ในอดีตเคยเป็นเมืองหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยขึ้นอยู่กับนครเขมราฐ ต่อมาจึงได้ย้ายมาขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานี จนกระทั่งได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ โดยเส้นทางรถยนต์ประมาณ 568 กิโลเมตร

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 6 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอหัวตะพาน อำเภอพนา อำเภอเสนางคนิคม อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา และกิ่งอำเภอลืออำนาจ

คำขวัญประจำจังหวัด
พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

ตราประจำจังหวัด

รูปพระมงคลมิ่งเมืองซึ่งให้ความคุ้มครองชาวเมือง

ต้นไม้ประจำจังหวัด
ตะเคียนหิน

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกจานเหลือง

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว วัดพระเหลาเทพนิมิต พระมงคลมิ่งเมือง อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน วัดถ้ำแสงเพชร แก่งหินขัน วนอุทยานดอนเจ้าปู่ แหล่งทอผ้าไหมบ้านสร้อย

วัดประจำจังหวัด
วัดพระเหลาเทพนิมิตร
พระอุโบสถของวัดมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีพระประธานคือ พระเหลาเทพนิมิตร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ประดิษฐานในพระอุโบสถ องค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ลงรักปิดทองงดงาม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2263

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image