จังหวัดนครนายก

นครนายก สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี หลักฐาน คือแนวกำแพงเนินดินและสันคูเมืองที่ตำบลดงละคร แต่ชื่อ “นครนายก” นั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยาว่าป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออก สมัยพระเจ้าอู่ทอง ในพ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครอง เป็นมณฑลนครนายกได้เข้าไปอยู่ในเขตมณฑลปราจีนบุรี จนกระทั่ง พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมือง ให้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ขึ้นแทน และในช่วง พ.ศ. 2486-2489 ได้โอนนครนายกไปรวมกับจังหวัด ปราจีนบุรีและสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็น จังหวัดนครนายก

นครนายก เดิมชื่อว่า “บ้านนา“ เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏเป็นที่ดอน ทำนาหรือเพาะปลูกอะไร ไม่ค่อยได้ผลและมีไข้ป่าชุกชุม ผู้คนจึงอพยพไปอยู่ที่อื่นจนที่นี่กลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือนร้อนของชาวเมืองจึงโปรดเกล้าฯ ให้เลิกภาษีนาเพื่อ จูงใจชาวเมืองให้อยู่ที่เดิมทำให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จนเป็นชุมชนใหญ่และเรียกเมืองนี้กันติดปากว่า “เมืองนายก

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์

ชื่อจังหวัดนครนายกภาษาอังกฤษ Nakhon Nayok

คำขวัญประจำจังหวัด
นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขานาม นำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ

ตราประจำจังหวัด

 

ตราประจำจังหวัดนครนายก
รูปช้าง รวงข้าว และกองฟาง แต่เดิมเมืองนครนายกเป็นเมืองที่มีช้างมาก รวงข้าวและกองฟางหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร

ต้นไม้ประจำจังหวัด
สุพรรณิการ์

ดอกไม้ประจำจังหวัด
สุพรรณิการ์

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง น้ำตกเหวนรก สวนสีดา วังตะไคร้ สวนกองแก้ว น้ำตกวังม่วง

รหัสไปรษณีย์นครนายก

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด