จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดในบริเวณลุ่มแม่น้ำชีในภาคอีสานของไทย ที่อดีตเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยปรากฏชื่อในตำนานอุรังคธาตุว่า สาเกตนคร หรือ เมืองร้อยเอ็จประตู อันเนื่องมาจากเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรื่องขนาดที่มีเมืองขึ้นมากถึงสิบเอ็ดเมือง แต่จำนวนสิบเอ็ดในสมัยโบราณนั้นประกอบด้วยเลขสิบและเลขหนึ่ง (101) ชื่อเมืองจึงถูกเรียกว่าเมืองร้อยเอ็ดจนทุกวันนี้ มีเนื้อที่ 8,299 ตารางกิโลเมตร

ประเด็นเรื่อง 11 หัวเมือง ยังมีนักค้นคว้าอิสระชื่อว่า นายสุวัฒน์ ลีขจร ได้โต้แย้งว่า ความเชื่อที่ว่าร้อยเอ็ดคือ 10+1 น่าจะเป็นสมมุติฐานที่คลาดเคลื่อน เพราะจากการตรวจสอบข้อความตัวอักษรธรรมในต้นฉบับใบลานเรื่องอุรังคธาตุปรากฏ ว่า ไม่ได้มีจุดไหนที่เขียนชื่อเมืองร้อยเอ็ดเป็นตัวเลขแม้แต่จุดเดียว และพบว่ามีการเขียนถึงร้อยเอ็ดเป็นตัวอักษรทุกจุด (มีทั้งหมด 59 จุด) ดังนั้นจึงคาดว่า ชื่อเมืองร้อยเอ็ดน่าจะเป็นความหมายเชิงอุปมาอุปมัยมากกว่า โดยสื่อความหมายว่าเป็นเมืองยิ่งใหญ่มีเมืองบริวารมากจนนับไม่ถ้วน

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 20 อำเภอ คือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอธวัชบุรี อำเภอพนมไพร อำเภอโพนทอง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอหนองพอก อำเภอเสลภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเมืองสรวง อำเภอโพนทราย อำเภออาจสามารถ อำเภอเมยวดี อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ อำเภอหนองฮี อำเภอทุ่งเขาหลวง

ชื่อจังหวัดร้อยเอ็ดภาษาอังกฤษ  Roi Et

อาณาเขต

คำขวัญประจำจังหวัด
ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญวัยบึงงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บุญผะเหวด

ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

รูปเกาะกลางเมือง หมายถึง จังหวัดร้อยเอ็นเป็นจังหวัดเดียวที่มีบึงอยู่กลางเมือง น้ำในบึงใสสะอาดเปี่ยมตลอดปี บนเกาะกลางบึงยังเป็นที่สถิตของเจ้าพ่อมเหศักดิ์หลักเมือง ซึ่งประชาชนเคารพนับถือกันมาก

ต้นไม้ประจำจังหวัด
อินทนิลบก

ดอกไม้ประจำจังหวัด
โหวด

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
บึงพลาญชัย อ่างเก็บน้ำ ทุ่งกุลาร้องไห้ วนอุทยานผาน้ำย้อย กู่พระกูนาหรือกู่คำกูนา ปราสาทหนองกู่ โบราณสถานที่อำเภอพนมไพร

รหัสไปรษณีย์ร้อยเอ็ด

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด