Tag: จังหวัด

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

February 19, 2015 admin No comments

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง ประเทศไทยของเราถ้าแบ่งตามภูมิภาคก็จะสามารถแบ่งได้เป็นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ แต่ถ้าแบ่งลักษณะการกระจายอำนาจการปกครองก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 77 จังหวัด โดยมีจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดล่าสุด ถูกจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 แต่ถ้าแบ่งตามแบบของกรมการปกครองจะแบ่งออกเป็น 76 จังหวัด และ 2 เขตปกครองพิเศษ แต่เดิมนั้นจังหวัดในประเทศไทย ก็คือหัวเมือง เมือง และประเทศราช นั่นเอง โดยที่กระจัดกระจายกันอยู่รอบๆเขตเมืองหลวง มีฐานะและผู้ปกครองแตกต่างกันออกไป ต่อมาได้มีการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่ให้มีความทันสมัยและ ง่ายต่อการปกครอง จึงได้มีการเปลี่ยนหัวเมือง เมือง และประเทศราชเหล่านั้นเป็นจังหวัด โดยทางส่วนกลางจะส่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ออกไปบริหาราชการในจังหวัดนั้นๆ เรียกว่าพ่อเมือง หรือในปัจจุบันคือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเอง   จังหวัดต่างๆในประเทศไทย เรียงตามตัวอักษร 1. กรุงเทพมหานคร 2. กระบี่ 3. กาญจนบุรี 4. กาฬสินธุ์ 5. กำแพงเพชร 6. ขอนแก่น 7. จันทบุรี 8. ฉะเชิงเทรา 9. ชลบุรี 10. ชัยนาท 11. ชัยภูมิ 12. ชุมพร 13. เชียงราย 14. เชียงใหม่ 15. ตรัง 16. ตราด 17. ตาก 18. นครนายก 19. นครปฐม 20. นครพนม 21. นครราชสีมา 22. นครศรีธรรมราช 23. นครสวรรค์ 24. นนทบุรี 25. นราธิวาส 26. น่าน 27. บึงกาฬ 28. บุรีรัมย์ 29. ปทุมธานี 30. ประจวบคีรีขันธ์ 31. ปราจีนบุรี 32. […] Read more →

จังหวัดภาคเหนือมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

February 19, 2015 admin No comments

จังหวัดภาคเหนือมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง ภาคเหนือ อยู่ทางเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับประเทศพม่าและประเทศลาว ภาคเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดน้อยใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 9 จังหวัดคือ 1. จังหวัดเชียงราย (ชื่อเดิม โยนกเชียงแสน) 2. จังหวัดเชียงใหม่ (ชื่อเดิม นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่) 3. จังหวัดน่าน (ชื่อเดิม นันทบุรีศรีนครน่าน) 4. จังหวัดพะเยา (ชื่อเดิม ภูกามยาว) 5. จังหวัดแพร่ (ชื่อเดิม เวียงโกศัย) 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชื่อเดิม เมืองยวม) 7. จังหวัดลำปาง (ชื่อเดิม เขลางค์นคร) 8. จังหวัดลำพูน (ชื่อเดิม หริภุญชัย) 9. จังหวัดอุตรดิตถ์ (ชื่อเดิม เมืองพิชัย) ภูมิประเทศของภาคเหนือเต็มไปขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน โดยเฉพาะบริเวณตอนเหนือสุด เช่น จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่าน โดยมีจุดสูงสุดของภาค (และของประเทศ) อยู่ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ทางตอนเหนือของภาคนั้นจะมีภาษาไทยที่มีสำเนียงเป็นของตนเองเรียกว่า คำเมือง หรือภาษาเหนือนั่นเอง Read more →

จังหวัดภาคใต้มีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

February 19, 2015 admin No comments

จังหวัดภาคใต้มีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง ภาคใต้ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ทางใต้ของประเทศไทย ด้านบนติดกับภาคตะวันตก ภาคใต้นั้นมีจังหวัดอยู่ทั้งสิ้น 14 จังหวัด ดังนี้ 1.จังหวัดกระบี่ 2.จังหวัดชุมพร 3.จังหวัดตรัง 4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 5.จังหวัดนราธิวาส 6.จังหวัดปัตตานี 7.จังหวัดพังงา 8.จังหวัดพัทลุง 9.จังหวัดภูเก็ต 10.จังหวัดระนอง 11.จังหวัดสตูล 12.จังหวัดสงขลา 13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14.จังหวัดยะลา ภาคใต้ของไทยมีรูปสัณฐานเป็นรูปแหลมยาว ไล่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมด 70,715 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ประชากรทั้งหมด 9 ล้านคน ใช้ภาษาใต้และภาษายาวีเป็นภาษาหลัก จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดที่เล็กที่สุดคือจังหวัดภูเก็ต จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีประชากร 1.5 ล้านคน ในขณะที่จังหวัดระนองมีประชากรน้อยที่สุด จำนวน 182,000 คนเท่านั้น ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีเทือกเขาที่สำคัญได้แก่ เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต เทือกเขานครศรีธรรมราช โดยมีเทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับมาเลเซีย เทือกเขาในภาคใต้มีความยาวทั้งสั้น 1,000 กิโลเมตร แม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำกระบุรี แม่น้ำหลังสวน แม่น้ำตะกั่วป่า แม่น้ำท่าทอง แม่น้ำพุมดวง แม่น้ำตาปี แม่น้ำปากพนัง แม่น้ำตรัง แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปัตตานี และ แม่น้ำโก-ลก ชายหาดฝั่งอ่าวไทยเกิดจากการยกตัวสูง มีที่ราบชายฝั่งทะเลยาว เรียบ กว้าง และน้ำตื้น ทะเลอันดามันมีชายฝั่งยุบต่ำลง มีที่ราบน้อย ชายหาดเว้าแหว่ง เป็นโขดหิน มีหน้าผาสูงชัน Read more →

จังหวัดภาคกลางมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

February 18, 2015 admin 1 comment

จังหวัดภาคกลางมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง ภาคกลาง อยู่ตอนกลางของประเทศ มีความอุดมสมบูรณ์และมีประชากรอยู่หนาแน่น ภาคกลางประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด 21 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ดังนี้ 1.จังหวัดกำแพงเพชร 2.จังหวัดชัยนาท 3.จังหวัดนครนายก 4.จังหวัดนครปฐม 5.จังหวัดนครสวรรค์ 6.จังหวัดนนทบุรี 7.จังหวัดปทุมธานี 8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9.จังหวัดพิจิตร 10.จังหวัดพิษณุโลก 11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 12.จังหวัดลพบุรี 13.จังหวัดสมุทรปราการ 14.จังหวัดสมุทรสงคราม 15.จังหวัดสมุทรสาคร 16.จังหวัดสิงห์บุรี 17.จังหวัดสุโขทัย 18.จังหวัดสุพรรณบุรี 19.จังหวัดสระบุรี 20.จังหวัดอ่างทอง 21.จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางคือจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีเนื้อที่ 12,668 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่จังหวัดสมุทรสงครามมีเนื้อที่น้อยที่สุดเพียง 417 ตารางกิโลเมตร จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรมากที่สุดประมาณ 1,190,000 คน ในขณะที่จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดคือจังหวัดสมุทรสงครามมีประชากร ประมาณ 184,000 คน ภาคกลางมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน เป็นต้น จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่สำคัญที่สุดของประเทศ Read more →

จังหวัดระยอง

February 18, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดระยอง ระยอง มีเนื้อที่ 3,552 ตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นแหล่งอาหารทะเล และผลไม้นานาชนิด เป็นเมืองอุตสาหกรรม และเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่สำคัญ ระยอง ในอดีตครั้งระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียทีแก่พม่าเป็น ครั้งที่ 2 ในรัชสมัยของพระเจ้าเอกทัศน์ ปีพุทธศักราช 2309 พระยาวชิรปราการ หรือพระยาตาก พร้อมไพร่พลประมาณ 500 คน ได้ตีฝ่าวงล้อมทัพพม่า มาหยุดพักไพร่พลที่เมืองระยองก่อนเดินทัพต่อไปยังเมืองจันทบุรี เพื่อยึดเป็นที่ตั้งมั่นในการกอบกู้ อิสรภาพคืนจากพม่าในปีพุทธศักราช 2311 หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านฉาง อำเภอปลวกแดง อำเภอวังจันทร์ อำเภอเขาชะเมา และอำเภอนิคม คำขวัญประจำจังหวัด ผลไม้ล้ำค่า อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวนหรู สุนทรภู่กวีเอก ตราประจำจังหวัด รูปเกาะเสม็ด หมายถึงเกาะซึ่งอยู่ชายฝั่งของตำบลเพในจังหวัดเป็นเกาะที่มีมะพร้าวมากและหาดทรายขาวสะอาดเหมือนน้ำตาลทราย พลับพลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้สร้างไว้เป็นที่ประทับระหว่างเสด็จประพาสเกาะนี้ ต้นไม้ประจำจังหวัด กระทิง ดอกไม้ประจำจังหวัด ประดู่ ผลไม้ประจำจังหวัด ทุเรียน สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดป่าประดู่ พระเจดีย์กลางน้ำ ศาลหลักเมือง สถานที่เที่ยวนอกตัวเมือง เกาะมัน อุทยานแห่งชาติเกาะเสม็ด-เขาแหลมหญ้า อ่าวช่อ หาดทรายทอง เกาะสะเก็ดเพชร บ้านเพ สวนวังแก้ว อ่าวทับทิม หาดทรายแก้ว อนุสาวรีย์สุนทรภู่ วัดสารนารถธรรมาราม อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา ถ้ำเขาวง บ้านก้นอ่าว หาดอ่าวพร้าว แหลมแม่พิมพ์ หาดปึกเตียน Read more →

จังหวัดปราจีนบุรี

February 18, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 4,762 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดนอยู่ทางทิศด้านตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 135 กิโลเมตร ปราจีนบุรี เคยเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยลพบุรี ประมาณ 800 ปี ก่อนปรากฏหลักฐานเป็นซากเมืองโบราณที่เรียกว่า “เมืองศรีมโหสถ” ที่ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ และทางด้านทิศตะวันออกของเมืองศรีมโหสถ ที่บริเวณบ้านโคกขวาง อำเภอศรีมหาโพธิ ยังมีชุมชนโบราณมีอายุร่วมสมัยเดียวกันกับเมืองศรีมโหสถอีกด้วย บริเวณซากเมืองโบราณเหล่านี้มีซากโบราณสถานซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรม ศาสนกิจ และโบราณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูป เทวรูป เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสำริด ซึ่งเป็นเครื่องมือ และเครื่องใช้กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ต่อมาศูนย์กลางความเจริญได้ย้ายมาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงดังเช่น ปัจจุบัน ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกว่า “เมืองปราจีน” ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ยังเรียกว่า “เมืองปราจิณ” หรือ “มณฑลปราจิณ” จวบจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบการปกครองแผ่นดินตามแบบต่างประเทศ และมณฑลปราจิณได้ถูกยุบเลิก คงมีฐานะเป็นเพียงหัวเมืองเมืองหนึ่ง ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” จึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า จังหวัดปราจีนบุรี หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบ้านสร้าง อำเภอ ประจันตคาม อำเภอศรีมโหสถ อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี คำขวัญประจำจังหวัด ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี ตราประจำจังหวัด รูปต้นศรีมหาโพธิ์ ชาวเมืองเชื่อกันว่า ราวพ.ศ. 500 สมณฑูตจากอินเดียที่เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาเข้ามาปลูกไว้ที่ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมหาโพธิ์ ต้นไม้ประจำจังหวัด ศรีมหาโพธิ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด ปีบ สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้ำตกเข้าอีโต้ น้ำตกห้วยเกษียร แก่งสลัดได อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์ วัดศรีมหาโพธิ์ สระแก้วสระขวัญ วัดแก้วพิจิตร Read more →

จังหวัดชลบุรี

February 18, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดชลบุรี ชลบุรี เป็นชื่อจังหวัดที่ติดกับอ่าวไทยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด 4,363 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งของประเทศตั้งอยู่ นอกจากด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้ว ในขณะเดียวกันนั้นยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่าง มาก ในด้านพานิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศแห่งหนึ่งด้วย ในอดีตจังหวัดชลบุรีนั้นเคยเป็นแหล่งที่ตั้งของเมืองท่าที่มีความสำคัญมาก แม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่มีความสำคัญของประเทศ รองจากท่าเรือกรุงเทพ นั่นก็คือท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งเหมาะสม จังหวัดชลบุรีนั้นมีอาณาเขตติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอหนองใหญ่ อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง อำเภอพานทอง อำเภอบ่อทอง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ และอำเภอเกาะสีชัง และอำเภอเกาะจันทร์ คำขวัญประจำจังหวัด ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย ตราประจำจังหวัด รูปภูเขาสามมุก หมายถึงเขาที่มีศาลเจ้าตั้งอยู่ซึ่งศาลนี้ประชาชนนับถือว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ สามารถให้ความคุ้มครองชาวเมืองให้รอดพ้นภยันอันตรายต่างๆ ในการดำเนินอาชีพหาปลาในท้องทะเล ต้นไม้ประจำจังหวัด ประดู่ ดอกไม้ประจำจังหวัด ประดู่ ผลไม้ประจำจังหวัด สัปปะรดศรีราชา สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว อ่างศิลา เขาสามุก หาดบางแสน ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล หนองมน สนามกอล์ฟบางพระ สวนสัตว์เปิดเขาเขต ศรีราชา เกาะสีชัง หาดผาแดง อ่าวอุดม แหลมฉบัง สวนแสดงช้าง สวนนงนุช หาดจอดเทียน ซีแชนด์คลับ บางเสร่ วัดญาณสังวราราม สวานป่าพณารักษ์ สนามแข่งรถพัทยาเซอกิต ปราสาทไม้สัจธรรม พิพิธภัณฑ์ริบลีย์ เกาะลอย เกาะล้าน เมืองจำลอง Read more →

จังหวัดจันทบุรี

February 17, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ทิศเหนือติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว และปราจีนบุรี ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยองและชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 245 กิโลเมตร สภาพพื้นที่มีทั้งป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล จันทบุรี มีเนื้อที่ 6,338 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองเก่าแก่ มีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปีมาแล้ว เริ่มมีการตั้งเมืองครั้งแรกที่บริเวณหน้าเขาสระบาปโดยชนชาวขอม ต่อมาได้ย้ายมาสร้างเมืองใหม่ที่บ้านลุ่มซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ จันทบุรี เมื่อ ปี พ.ศ. 2200 และหลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เข้ายึดเมืองจันทบุรีเพื่อใช้เป็นแหล่งสะสม เสบียงอาหารและรวบรวมกำลังพล เพื่อใช้ในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่า ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ย้ายเมืองไปตั้งที่บ้านเนินวงซึ่ง อยู่ในที่สูงเพื่อเป็นที่มั่นในการป้องกันการถูกรุกรานของญวณ แต่เนื่องจากห่างไกลจากแหล่งน้ำ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงย้ายเมืองจันทบุรีกลับมาตั้งที่บ้านลุ่มตามเดิมตราบจนทุกวันนี้ ในปี พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองเมืองจันทบุรีไว้นานถึง 11 ปี จนไทยต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเมืองจันทบุรี กลับคืนมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่ เมืองจันทบุรีจึงมีฐานะเป็นจังหวัดมาจนถึงปัจจุบัน หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอท่าใหม่ อำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว อำเภอนายายอาม อำเภอแก่งหางแมว และกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ คำขวัญประจำจังหวัด น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธ์ดี อัญมณีมากเปลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี ตราประจำจังหวัด รูปดวงจันทร์และกระต่าย ดวงจันทร์และแสงจันทร์หมายถึงความสวยงามสงบเงียบ และเย็นสบายของภูมิภาคนี้ รูปกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของดวงจันร์ ซึ่งชาวไทยโดยทั่วไปเชื่อว่ามีอยู่เช่นนั้นมาแต่ดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ประจำจังหวัด สำรอง , จันทน์ ดอกไม้ประจำจังหวัด เหลืองจันทบูร ผลไม้ประจำจังหวัด เงาะ ทุเรียน มังคุด ระกำหวาน สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ […] Read more →

จังหวัดฉะเชิงเทรา

February 17, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกและเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้เป็นจังหวัดปริมณฑล อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 82 กิโลเมตร มีพื้นที่ 5,351 ตารางกิโลเมตร ฉะเชิงเทรา หรือ แปดริ้ว เป็นจังหวัดในภาคกลาง มีประวัติปรากฏมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงและลำคลองทั่วไป โดยมี “หลวงพ่อโสธร” เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวแปดริ้ว ในอดีตฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองจัตวาอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ต่อมาได้ขึ้นอยู่ในสังกัดกรมมหาดไทย และคงอยู่เช่นนี้เรื่อยมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จนกระทั่งรัชกาลที่ 5 เมื่อทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแผ่นดินใหม่ เมืองฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่งในมณฑลปราจีนบุรี และในปี พ.ศ. 2459 จึงได้เปลี่ยนจากเมืองเป็นจังหวัด เรียกว่า “จังหวัดฉะเชิงเทรา” คำว่า “ฉะเชิงเทรา” เป็นภาษาเขมร แปลว่า คลองลึก ส่วนชื่อ “แปดริ้ว” นั้น ได้มาจากคำบอกเล่าต่อกันมาว่า ในเมืองนี้มีปลาช่อนขนาดใหญ่ชุกชุม เมื่อนำมาตากทำเป็นปลาแห้งจะต้องแล่เนื้อปลาถึง 8 ริ้ว หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ ดังนี้ แผนที่ 1. อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2. อำเภอบางคล้า 3. อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 4. อำเภอบางปะกง 5. อำเภอบ้านโพธิ์ 6. อำเภอพนมสารคาม 7. อำเภอราชสาส์น 8. อำเภอสนามชัยเขต 9. อำเภอแปลงยาว 10. อำเภอท่าตะเกียบ 11. อำเภอคลองเขื่อน คำขวัญประจำจังหวัด เมืองธรรมะ พระศักดิ์สิทธิ์ ชิดเมืองหลวง มะม่วงหวาน ข้าวสารขาว มะพร้าวน้ำหอม ตราประจำจังหวัด ตราประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา รูปโบสถ์ คือที่ประดิษฐานพระพุทธโสธร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวเมือง ต้นไม้ประจำจังหวัด นนทรีป่า ดอกไม้ประจำจังหวัด นนทรี สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว วัดโสธรวรารามวรวิหาร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกและเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้เป็นจังหวัดปริมณฑล อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 82 กิโลเมตร […] Read more →

จังหวัดอุทัยธานี

February 17, 2015 clonedbabies No comments

จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและและภูเขาสูง สภาพป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ดินแดนบางส่วนพบหลักฐานว่าเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติ ศาสตร์และเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมืองในสมัยทวารวดี ตามตำนานกล่าวว่าในสมัยสุโขทัย ท้าวมหาพรหมได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า (อำเภอหนองฉาง) แล้วพาคนไทยมาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญ จึงเรียกว่า “เมืองอู่ไทย” ตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทย ต่อมาเกิดน้ำแล้งกระแสน้ำเปลี่ยนทาง เมืองจึงถูกทิ้งร้าง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวกะเหรี่ยงชื่อ “พะตะเบิด” เข้ามาปรับปรุงเมืองอู่ไทย โดยขุดทะเลสาบขังน้ำไว้ใกล้เมืองและเป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยคนแรก ชื่อเมือง จึงเรียกเพี้ยนเป็น “เมืองอุไทย” ตามสำเนียงชาวกะเหรี่ยงและมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอก ในการสกัดกั้นกองทัพพม่าที่จะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการอพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือนที่ริมฝั่ง แม่น้ำสะแกกรังมากขึ้น และได้กลายเป็นที่ตั้งของตัวเมืองอุทัยธานีในปัจจุบัน หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอลานสัก อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอหนองฉาง อำเภอทัพทัน อำเภอบ้านไร่ อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอห้วยคต คำขวัญประจำจังหวัด เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านนำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ ตราประจำจังหวัด รูปสมเด็จพระปฐมบรมหาชนกประทับบนพลับพลา ภาพภูเขาคือเขาสะแกกรัง ซึ่งมีพระมณฑป พระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่ รูปต้นไม้และพื้นดินคืออาณาบรเวณที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ รัศมีของพระอาทิตย์หมายถึงรุ่งอรุณ เป็นความหมายเดียวกับชื่อเมือง ซึ่งแปลว่าเมืองพระอาทิตย์แรกขึ้น ต้นไม้ประจำจังหวัด สะเดา ดอกไม้ประจำจังหวัด สุพรรณิการ์ ผลไม้ประจำจังหวัด ส้มโอ สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว พระมงคลศักดิ์สิทธิ์ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดอุโบสถราม รอยพระพุทธบาทเขาสะแกกรัง อนุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกฯ เขาปฐวี ถ้ำเขาพระยาพายเรือ เขตฯ ห้วยขาแข้ง Read more →

Scroll to Top