จังหวัดเลย

เลย เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีสภาพภูมิประเทศที่งดงาม อากาศหนาวเย็น เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 14 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองเลย อำเภอวังสะพุง อำเภอปากชม อำเภอเชียงคาน อำเภอท่าลี่ อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูกระดึง อำเภอนาแห้ว อำเภอนาด้วง อำเภอภูหลวง อำเภอผาขาว และอำเภอเอราวัณ

คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู

ตราประจำจังหวัด

รูปพระธาตุศรีสสองรัก หมายถึง เป็นอนุสาวรีย์การปักปันเขตเแดนระหว่างกรุงศรีสัตนาคนหุตกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

ต้นไม้ประจำจังหวัด
สนสามใบ

ดอกไม้ประจำจังหวัด
รองเท้านารีเหลืองเลย

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (ชื่อเดิมคืออุทยานแห่งชาตินาแห้ว) อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง