จังหวัดภาคกลางมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคกลาง อยู่ตอนกลางของประเทศ มีความอุดมสมบูรณ์และมีประชากรอยู่หนาแน่น

ภาคกลางมีกี่จังหวัด

 

ภาคกลางมีกี่จังหวัด ภาคกลางประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด 21 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ดังนี้

1.จังหวัดกำแพงเพชร
2.จังหวัดชัยนาท
3.จังหวัดนครนายก
4.จังหวัดนครปฐม
5.จังหวัดนครสวรรค์
6.จังหวัดนนทบุรี
7.จังหวัดปทุมธานี
8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9.จังหวัดพิจิตร
10.จังหวัดพิษณุโลก
11.จังหวัดเพชรบูรณ์
12.จังหวัดลพบุรี
13.จังหวัดสมุทรปราการ
14.จังหวัดสมุทรสงคราม
15.จังหวัดสมุทรสาคร
16.จังหวัดสิงห์บุรี
17.จังหวัดสุโขทัย
18.จังหวัดสุพรรณบุรี
19.จังหวัดสระบุรี
20.จังหวัดอ่างทอง
21.จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางคือจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีเนื้อที่ 12,668 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่จังหวัดสมุทรสงครามมีเนื้อที่น้อยที่สุดเพียง 417 ตารางกิโลเมตร จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรมากที่สุดประมาณ 1,190,000 คน ในขณะที่จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดคือจังหวัดสมุทรสงครามมีประชากร ประมาณ 184,000 คน

ภาคกลางมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน เป็นต้น จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่สำคัญที่สุดของประเทศ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด

ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด